Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

KAPITAL SOM IKKE FLYKTER I KRISE

I denne årsrapporten skriver vi om mindre frykt i markedene, og vi fastslår at den økonomiske krisen i Europa kom mer i bakgrunnen i løpet av 2013. Tiden er inne for å oppsummere erfaringer – fem år etter finanskrisen.

Av administrerende direktør Olaug Svarva

Med en enkel figur på side 17 illustrerer vi en viktig side ved Folketrygdfondets samfunnsoppdrag, og vi viser hvordan dette slo ut under finanskrisen. I perioder med store markedsutslag vil vi gjennomføre rebalanseringer for å opprettholde mandatets krav om 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner i Statens pensjonsfond Norge. Når krise og frykt preger markedene, vil vi derfor som en direkte følge av mandatet gå mot strømmen. Enkelt sagt: Vi kjøper når andre selger, og dette har vist seg lønnsomt over tid.

Under finanskrisen førte dette til at Folketrygdfondets eierandel på Oslo Børs økte markert. Dette rebalanseringsregimet, sammen med langsiktigheten i oppdraget, gjør at jeg har tillatt meg å bruke tittelen «kapital som ikke flykter i krise». Vi mener det er en av erfaringene fra finanskrisen at Folketrygdfondet har en viktig rolle som stabil tilbyder av kapital til norsk næringsliv.

I mars 2009 ble Statens obligasjonsfond opprettet og forvaltningen lagt til Folketrygdfondet. Dette var et tiltak for å sikre norske virksomheter tilgang på kreditt i obligasjonsmarkedet. I fjor leverte vi en avviklingsplan, slik mandatet forutsetter. Det kan være vanskelig direkte å måle effekten av et markedstiltak som dette, men det er vår vurdering at det har virket etter sin hensikt.
I tillegg har vi gjennom disse fem årene med forvaltning av Statens obligasjonsfond levert god avkastning på investerte midler. Vi mener derfor å ha god dekning for å si at dette har vært et lønnsomt krisetiltak.

Oppsummeringen av de siste fem årene viser at Folketrygdfondet har en betydning utover det klart definerte målet om å levere høyest mulig avkastning over tid. Vi forvalter «det lille» fondet i Statens pensjonsfond, og må naturlig nok i mange sammenhenger finne oss i å komme i skyggen av det store fondet. Vi er imidlertid en stor aktør i Norge, og vi både kan og vil bidra til at markedene fungerer godt og at verdiskapingen i selskapene blir størst mulig.

Vi valgte i fjor å kartlegge hva sentrale interessenter mener om Folketrygdfondet og måten vi som en langsiktig eier løser vårt samfunnsoppdrag på. Én tilbakemelding vi fikk, var et ønske om at vi enda tydeligere skal engasjere oss i strategi, finansielle mål og kapitalstruktur i selskapene. Det er en utfordring vi har tatt, og i eierrapporten for 2013 skriver vi nærmere om dette. Vi ønsker å formidle tydelig hvordan vi forventer at selskapene vil forholde seg til effektiv kapitalbruk.

Nytt i årsrapporten for 2013 er at vi inkluderer en oppdatert eierrapport for kalenderåret. Ansvarlig investeringspraksis og aktiv eierskapsutøvelse er godt integrerte i vår forvaltning. Det er derfor også naturlig å rapportere samlet.
Årsrapporten 2013 legges frem i et økonomisk klima preget av nøktern optimisme. I løpet av det året vi rapporterer for, løftet kursene på aksjer og kredittobligasjoner seg, mens statsobligasjonsrenter steg fra sine rekordlave nivåer. Markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge økte med 22,6 milliarder kroner, og avkastningen er en av de beste i fondets historie. Vi redegjør samtidig for hvorfor vi i dette klimaet ikke har levert meravkastning for året isolert sett, selv om vi over tid har gjort det bedre enn markedet.

Vår strategi er langsiktig, og den har vist seg å være robust gjennom turbulente tider.