Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

VI TAR ANSVAR SOM EIER

Folketrygdfondet er en så stor aktør på Oslo Børs at vi gjennom våre investeringer får innflytelse i mange selskaper. Vi engasjerer oss i selskapene og tar ansvar som eier.

Folketrygdfondet er den største finansielle investoren på Oslo Børs og vår størrelse gir oss en annen rolle enn mange andre aktører. I til sammen 37 børsnoterte selskaper er Folketrygdfondet blant de tre største eierne, og i fire av selskapene er vi største eier (per 31.12.2014).

For selskapene er det viktig å ha kontakt med sine største eiere, både løpende og i strategisk krevende situasjoner, som ved oppkjøp og endringer i kapitalstruktur. Vi er oss dette ansvaret bevisst, og vi prioriterer å bruke tid og ressurser på eierrollen.

Bidrar til avkastning

Målet for Folketrygdfondets forvaltning er høy avkastning over tid. Dette kan vi oppnå langs to hovedlinjer:

  • Ved å styrke selskapenes lønnsomhet og markedets funksjonsevne, og dermed løfte markedets samlede avkastning
  • Ved å skape meravkastning i egen portefølje sammenlignet med de referanseindeksene vi måles mot

For Folketrygdfondet er aktiv og god oppfølging av selskapene derfor en bevisst strategi for å nå våre finansielle mål. Ved å være en eier som bidrar til utvikling og lønnsomhet i hvert enkelt selskap, oppnår vi høyere avkastning i porteføljen over tid.

Selskapets beste

I gitte situasjoner kan det være en motsetning mellom det å oppnå meravkastning i egen portefølje sammenlignet med referanseindeksen og det å styrke verdiskapingen i et selskap. I slike tilfeller vil vi prioritere selskapets beste. I praksis betyr dette at vi ønsker å utøve godt eierskap også i selskaper der vi har undervekt sammenlignet med referanseindeksen. Denne prioriteringen er nedfelt i Folketrygdfondets strategiske plan.

Vi har tatt dette valget fordi vi mener det følger av vår rolle som ansvarlig investor og fordi vi mener det bidrar til best avkastning av vår totale portefølje over tid. En slik adferd samsvarer også med de forventninger vi møter hos selskapene.

Norden

Vi følger de samme prinsippene for vår eierskapsutøvelse i danske, finske og svenske selskaper som i norske. I de andre nordiske markedene er imidlertid Folketrygdfondets eierposter mindre, og de er spredd på flere selskaper. Eierskapsutøvelsen er derfor ikke like intensiv i disse selskapene som i selskapene notert på Oslo Børs. Mandatet fastsetter at høyeste mulige eierandel i et selskap i Norge er 15 prosent, mens grensen er satt til 5 prosent i de øvrige nordiske landene.

Last ned Årsrapporten 2014, der eierrapporten inngår.