Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

SELSKAPENE MÅ LYKKES OVER TID

Vår oppdragsgiver har satt et klart mål: Vi skal levere høyest mulig avkastning over tid. Formålet med Folketrygdfondets eierskapsutøvelse er å bidra til verdiskaping i selskapene og markedene.

Mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge fastslår at Folketrygdfondet skal levere høyest mulig avkastning over tid. I vår forvaltningsvirksomhet omsetter vi dette til to delmål:

- Vi skal oppnå bedre avkastning enn det generelle markedet (meravkastning målt mot referanseindeksene)
- Vi skal bidra til den langsiktige verdiskapingen i selskapene

I den løpende forvaltningen velger vi selskaper å investere i, og vi velger hvilke selskaper vi vil være over- eller undervektet i sammenlignet med referanseindeksen. Våre investeringsbeslutninger baseres på finansanalyser og løpende kontakt med selskapene, og inkluderer risikovurderinger av miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG-analyser). Det er vårt mål å slå det brede markedet over tid (skape meravkastning) ved å utnytte våre særtrekk og fortrinn som forvalter.

For å oppfylle mandatet er vi samtidig opptatt av at selskapene vi har investert i har langsiktig verdiskaping. Det er avgjørende for vår avkastning over tid at selskapene vi har investert i leverer gode resultater på lang sikt.

Selskaper som lykkes
Vår erfaring er at de selskapene som lykkes best over tid, er de som har den beste selskapsstyringen. Det innebærer gode styrer og ledere, samt positivt samspill mellom eiere, styre og ledelse.

Vi er oss bevisst det ansvaret vi har som stor eier i mange selskaper, og vi prioriterer derfor å bruke tid og ressurser på møter med selskapene. Samtidig legger vi vekt på å skille mellom det ansvaret styrene har, og den rollen vi har som finansiell investor.

Gitt vårt langsiktige mandat, er det vår oppgave å forsikre oss om at selskapene vi investerer i har en strategi som er holdbar også på sikt. Derfor er vi opptatt av at selskapene ser sin ressurssituasjon og risiko i et langsiktig perspektiv, og at de utnytter mulighetene som ligger i en bærekraftig utvikling.

Vår eierskapsutøvelse fremover
I tiden fremover vil vi særlig legge vekt på å videreutvikle våre systemer for rapportering. Dette gjelder både internt og eksternt, blant annet vår løpende rapportering på hjemmesiden. I tillegg ønsker vi å gjøre våre forventningsdokumenter bedre kjent hos selskapene.

For en finansiell investor kan det være krevende å rapportere og evaluere oppnådde resultater i eierskapsutøvelsen. Det vi ønsker å oppnå, er gjerne knyttet til selskapenes atferd. Det kan være vanskelig å vite i hvilken grad vi har bidratt til at selskaper endrer atferd eller justerer kurs. I 2016 skal vi videreutvikle strukturen i Folketrygdfondets arbeid med eierskapsutøvelsen og skape bedre grunnlag for å sette mål og rapportere konkrete resultater.

Last ned Årsrapporten 2015, der eierrapporten inngår.