Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

SELSKAPENE MÅ LYKKES OVER TID

Vår oppdragsgiver har satt et klart mål: Vi skal levere høyest mulig avkastning over tid. Dette oppnår vi gjennom å drive aktiv forvaltning og ved å være en aktiv og ansvarlig eier.

Mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond
Norge fastslår at Folketrygdfondet skal levere høyest
mulig avkastning over tid. I vår forvaltningsvirksomhet
omsetter vi dette til to delmål:

  • Vi skal oppnå bedre avkastning enn det generelle markedet (meravkastning målt mot referanseindeksene)
  • Vi skal bidra til den langsiktige verdiskapingen i selskapene og markedet

Disse målene danner grunnlaget for vår investeringsfilosofi.
Vi jobber med aktiv forvaltning for å nå målet om meravkastning, mens målet om verdiskaping i selskapene oppnås gjennom å være en aktiv og ansvarlig eier, samt gjennom utvikling av god praksis og velfungerende markeder. Vi erfarer også at målene er gjensidig avhengige. Vår eierskapsutøvelse gjør oss til en bedre forvalter.


Teambasert forvaltning er viktig

Vår erfaring viser at de beste investeringsbeslutningene blir tatt når man er åpen for ny informasjon og nysgjerrig på flere perspektiver og synsvinkler. Derfor har vi i Folketrygdfondet en teambasert tilnærming til aktiv forvaltning. Dette betyr at samarbeid og deling av informasjon er viktig i vårt arbeid med å sette sammen våre aksje- og renteporteføljer. Vi har ukentlige møter hvor teamene som forvalter porteføljene blir enige om hvilke investeringsbeslutninger som skal gjøres. I tillegg har vi daglige møter hvor aksje-, rente- og treasuryavdelingene deler informasjon. Dette innebærer detaljerte gjennomganger av makro, trender, sektorer og selskaper, herunder temaer knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring (ESG). Innsikten fra disse møtene brukes i vår analyse av kvantitative og kvalitative egenskaper på portefølje- og selskapsnivå. Vi tror at vår teambaserte forvaltning bidrar til å bygge kompetanse og legge til rette for at vi når vårt overordnede mål om høyest mulig langsiktig avkastning.

Det gode selskap

I den løpende forvaltningen velger vi selskaper å investere i, og vi velger hvilke selskaper vi vil være over- eller undervektet i sammenlignet med referanseindeksen. Våre investeringsbeslutninger baseres på finansanalyser og løpende kontakt med selskapene, og inkluderer vurderinger av miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG-analyser). Det er vårt mål å slå det brede markedet over tid (skape meravkastning) ved å utnytte våre særtrekk og fortrinn som forvalter. For å oppfylle mandatet er vi samtidig opptatt av at selskapene vi har investert i har langsiktig verdiskaping. Det er avgjørende for vår avkastning over tid at selskapene vi har investert i leverer gode resultater på lang sikt og at
markedene er effektive og velfungerende.

Last ned Årsrapporten 2016, der eierrapporten inngår.