Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

SELSKAPENE MÅ LYKKES OVER TID

Vår oppdragsgiver har satt et klart mål: Vi skal levere høyest mulig avkastning over tid. Dette oppnår vi gjennom å drive aktiv forvaltning og ved å være en aktiv og ansvarlig eier.

Mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) fastslår at Folketrygdfondet skal levere høyest mulig avkastning over tid. I vår forvaltningsvirksomhet omsetter vi dette til to delmål:

 • Vi skal oppnå bedre avkastning enn det generelle
  markedet (meravkastning målt mot referanseindeksene)
 • Vi skal bidra til den langsiktige verdiskapingen i
  selskapene og markedet

Disse målene danner grunnlaget for vår investeringsfilosofi. Vi jobber med aktiv forvaltning for å nå målet om meravkastning, mens målet om verdiskaping i selskapene oppnås gjennom å være en aktiv og ansvarlig eier, samt gjennom utvikling av god praksis og velfungerende markeder. Vi erfarer også at målene er gjensidig avhengige. Vår eierskapsutøvelse gjør oss til en bedre forvalter.


Vår organisering av arbeidet med ansvarlig forvaltningsvirksomhet
Vi er opptatt av at arbeidet med ansvarlig forvaltning skal være en integrert del av forvaltningsvirksomheten og utførelsen av samfunnsoppdraget. Dette preger hvordan vi organiserer arbeidet. Folketrygdfondets styre har et overordnet ansvar for å påse at ledelsen implementerer arbeidet med ansvarlig forvaltning på en tilfredsstillende måte. Dette gjøres ved at ansvarlig forvaltning er et fast punkt på styrets agenda, samt at styret årlig fastsetter prinsipper for ansvarlig forvaltning.

Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for at prinsippene for ansvarlig forvaltning implementeres og etterleves. Forventninger knyttet til dette arbeidet beskrives i retningslinje for arbeid med ansvarlig forvaltning. Ansvaret for implementering av retningslinje for ansvarlig forvaltning ligger hos ledergruppen og tilpasses det enkelte område og avdeling. Avdelingene som forvalter aksje- og renteporteføljene har et særskilt ansvar for å integrere ansvarlig forvaltning i sitt daglige arbeid.


Vi tilpasser arbeidet med ansvarlig forvaltning til våre ulike porteføljer
Vårt forvaltningsmandat og våre særtrekk er utgangspunktet for hvilke virkemidler vi kan bruke i vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet. Vi tilpasser arbeidet og virkemiddelbruken til våre ulike finansielle instrumenter og porteføljer. Dette er nødvendig for å sikre at ansvarlig forvaltning bidrar til det overordnede målet om høyest mulig avkastning over tid. I denne vurderingen ser vi blant annet på i hvilken grad vi kan påvirke temaer knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring før investering og som investor. Arbeidet med å bidra til velfungerende, legitime og effektive markeder prioriteres imidlertid for alle våre finansielle instrumenter og porteføljer. En del av dette arbeidet består i å bidra til utviklingen av gode nasjonale standarder for ansvarlig forvaltning.

For obligasjoner har vi størst påvirkning før vi investerer, fordi man ikke får eierrettigheter som kreditor. Derfor fokuserer vi på å gjøre gode ESGanalyser før investering, slik at vi fanger opp temaer som kan påvirke kredittverdigheten (ESG står for «environmental, social and governance», eller miljø, samfunn og selskapsstyring på norsk). Når det gjelder aksjer, derimot, har vi størst mulighet til å påvirke ESG-faktorer etter at vi har investert. En investor har nemlig eierrettigheter. Derfor er eierskapsutøvelse et prioritert virkemiddel for aksjer. Andre instrumenter brukes i forbindelse med likviditetsplasseringer og valutasikring. Som følge av lav forventet påvirkning på ESG-faktorer og kort investeringshorisont, er ikke likviditetsplasseringer og valutasikring prioriterte områder i vårt arbeid med ansvarlig forvaltning. Her fokuseres det på å bidra til velfungerende og effektive markeder.

Last ned Årsrapporten 2017, der eierrapporten inngår. (PDF, 3MB)