Oppgang i markedene, og svært god meravkastning

2023 ble et godt år for Statens pensjonsfond Norge (SPN) hvor flere av strategiene ga god uttelling. SPN oppnådde en positiv avkastning på 11,40 prosent og en meravkastning på 1,47 prosentpoeng.

I 2023 økte kapitalen i SPN med 36 milliarder kroner til 354 milliarder kroner etter at forvaltningskostnadene på 207 millioner kroner er trukket fra. Avkastningen for 2023 ble 11,40 prosent for SPN (før fratrekk av forvaltningshonorar). Det var 1,47 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

I vår strategiske plan for forvaltningen av SPN har Folketrygdfondet beskrevet tre ulike hovedstrategier: aksjeforvaltning, renteforvaltning og avledede strategier. Aksjeforvaltningen bidro med 0,65 prosentpoeng til SPNs differanseavkastning, mens renteforvaltningen bidro med 0,79 prosentpoeng. Avledede strategier, i hovedsak verdipapirutlån og likviditetsforvaltning, ga et samlet bidrag til avkastningen til SPN på 0,03 prosentpoeng. Aksjeandelen til porteføljen og referanseindeksen har vært om lag like stor, og aktivaklasseallokering ga i 2023 et bidrag på -0,01 prosentpoeng. 

Gjennom året har aksjeandelen variert, men ved utgangen av 2023 var aksjeandelen i SPN 61,5 prosent. 

Forvaltningskostnadene for SPN på 207 millioner kroner i 2023 var noe opp fra 183 millioner kroner i 2022. Kostnadene målt i antall basispunkter ble 6,2, mot 5,7 basispunkter i 2022. I tabell 2 er kostnadene fordelt på de ulike hovedstrategiene basert på faktiske kostnader til systemer og ansatte, samt fordelingsnøkler.

 

Share: