Statens obligasjonsfond

Statens obligasjonsfond (SOF) ble etablert i mars 2020 som følge av covid-19-pandemien og er planlagt avviklet i løpet av 2025. Ved utgangen av 2023 var SOF investert i 39 lån utstedt av i alt 35 utstedere.

Statens obligasjonsfond (SOF) ble etablert 27. mars 2020 som et tiltak for å lette de store selskapenes tilgang til likviditet ved utbruddet av pandemien. Opprettelsen av SOF skulle bidra til likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet. 

Kapitalen til SOF var ved årsslutt 2023 på 50,8 milliarder kroner. Av dette var 3,2 milliarder kroner, som tilsvarer en andel på 6,3 prosent, investert i markedet. De øvrige midlene innenfor den opprinnelige rammen på 50 milliarder kroner står på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank.

Avkastningen for den delen av SOF som er investert i markedet ble på 6,38 prosent i 2023. Finansdepartementet har ikke fastsatt noen referanseindeks for SOF. 

Uroen i finansmarkedet som fulgte utbruddet av pandemien avtok gradvis utover i 2020, og de store selskapenes tilgang til likviditet i obligasjonsmarkedet ble forbedret. SOF var derfor mindre aktiv i obligasjonsmarkedet i 2021 enn i 2020 og det har ikke vært gjennomført kjøp etter 2021. 

Finansdepartementet ba høsten 2022 Folketrygdfondet om å utarbeide en avviklingsplan for Statens obligasjonsfond. I tråd med Folketrygdfondets råd vedtok Finansdepartementet en plan for avvikling som legger opp til at Statens obligasjonsfond vil være avviklet innen utgangen av 2025.

Avviklingen vil foregå som en kombinasjon av salg og forfall. I takt med salg og forfall tilbakeføres midlene til kontoen i Norges Bank. Det var salg eller forfall på 3,8 milliarder kroner i 2023. 

Det er i 2023 ikke avdekket brudd på rammer fastsatt av Finansdepartementet. Ved utgangen av 2023 var SOF investert i 39 lån utstedt av i alt 35 ulike utstedere.

Share: