Rammeverk

Finansdepartementet eier Folketrygdfondet og gir forvaltningsoppdragene. Det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom eier og kapitalforvalter.

Lov om Folketrygdfondet fastslår at Folketrygdfondet skal forvalte Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet. Kapitalen er satt som innskudd i Folketrygdfondet, og investeringene gjøres i Folketrygdfondets navn.

Folketrygdfondet skal også utføre andre forvaltningsoppdrag gitt av Finansdepartementet.

 

Styringsstrukturen

LOVER

Vedtatt av Stortinget:

MANDATER

Fastsatt av Finansdepartementet:

Særlige bestemmelser

Folketrygdfondet skal følge regnskapslovens bestemmelser for store foretak, og skal utarbeide regnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd med de tillegg og unntak som følger av regnskapsloven og bestemmelser om årsregnskap mv. for Folketrygdfondet.

Bestemmelser om årsregnskap mv. for Folketrygdfondet

Gjennom forskriften ble Folketrygdfondet fra og med regnskapsåret 2012 pålagt å anvende internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Folketrygdfondet er fra og med regnskapsåret 2020 pålagt å utarbeide halvårlig regnskap som minst skal omfatte investeringsporteføljen i Statens pensjonsfond Norge.

Share: