Statens obligasjonsfond 2009

Statens obligasjonsfond ble etablert i mars 2009 som et virkemiddel under finanskrisen. Fondet ble avviklet 30. juni 2014.

Formålet med Statens obligasjonsfond var å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i det norske kredittobligasjonsmarkedet. Ved oppstart ble 50 milliarder kroner tilført Statens obligasjonsfond. Forvaltningen ble lagt til Folketrygdfondet.

Midlene i Statens obligasjonsfond ble plassert til markedsmessige vilkår, og fondet ble investert sammen med andre investorer i det enkelte lån. Mandatet satte som krav at kapitalen skulle plasseres i rentebærende verdipapirer utstedt av virksomheter som var hjemmehørende i Norge.

Statens obligasjonsfond hadde ikke anledning til å investere i lån utstedt av staten eller kommuner.

Den delen av kapitalen som ikke var investert i markedet, var plassert på en ikke-rentebærende konto hos Norges Bank.

 

Avviklingsplan

Mandatet som ble gitt for forvaltningen av Statens obligasjonsfond, fastsatte at Folketrygdfondet innen 31. desember 2013 skulle legge frem en plan for avvikling av fondet. En slik plan ble oversendt Finansdepartementet innen fristen.

Finansdepartementet fastsatte at Statens obligasjonsfond fra og med 21. mars 2014 var i en nedbyggingsfase og at det ikke skulle plasseres ny midler i obligasjonsmarkedet.
 

Avviklet

Per 30. juni 2014 var alle papirer i Statens obligasjonsfond avhendet, og 52 332 millioner kroner overført statens foliokonto.

 

Rapportering

I Folketrygdfondets årsrapporter er det redegjort for forvaltningen av Statens obligasjonsfond. 

 

Share: