Helhetlig risikostyring

I Folketrygdfondet legger vi stor vekt på god risikostyring i alle deler av virksomheten. Gjennom et integrert rammeverk for helhetlig risikostyring arbeides det systematisk for å nå virksomhetens mål innen de rammer som er satt gjennom mandat, lover og regler.

Som forvalter må Folketrygdfondet forholde seg til en rekke risikofaktorer. Noen typer risiko oppstår som følge av bevisste valg og er risiko vi velger å ta for å oppnå god avkastning. Andre typer risiko oppstår uavhengig av investeringsvalgene.

'Operasjonell risiko' defineres som risikoen for økonomisk tap eller tap av omdømme som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser/systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, herunder juridisk risiko. Det er en iboende operasjonell risiko i all virksomhet.

Folketrygdfondets styre har i prisipper for risikostyring fastsatt at operasjonell risiko skal måles og styres systematisk og at operasjonelle risikovurderinger skal inngå som en del av beslutningsprosessene.

 

 

Tre forsvarslinjer

Styret i Folketrygdfondet har det overordnede ansvaret for å organisere risikostyringen og definere risikovillighet. For å sikre arbeidsdeling og tilfredsstillende uavhengighet mellom beslutningstakere og kontrollerende og rapporterende funksjoner, er det organisert tre "forsvarslinjer":

Internrevisjon

Internrevisjonen er underlagt styret og skal gjøre sine risikovurderinger og kontroller av risikostyringen uavhengig av administrasjonen. Årsplan for internrevisjon fastsettes av styret. Internrevisor rapporterer halvårlig til styret.

Interne risikostyringsfunksjoner 

Avdelingen operasjoner og risikostyring overvåker rammer og fullmakter. Avdelingen varsler løpende og rapporterer ukentlig til investeringskomiteen.

Seksjonen finansiell og operasjonell risiko skal tilrettelegge for god internkontroll og risikostyring.

Investeringskomiteen følger opp porteføljenes avkastningsutvikling og utviklingen av finansiell risiko.

Risikokomiteen bistår adm. direktør i organisering og oppfølging av risikostyringen.

Operative risikostyringsfunksjoner

Første "forsvarslinje" består av operativ risikostyring i aksjeavdelingen og renteavdelingen. Investeringsbeslutninger blir i forkant vurdert opp mot fullmakter, risikorapporter og rammer.

Avstemming og kontroll gjennomføres både i avdelingen operasjoner og risikostyring og i økonomiavdelingen. Operasjoner og risikostyring gjennomfører også avkastningsmåling.

 

"Risikostyringsforskriften"

Finansdepartementet har gjennom mandat for forvaltningen satt krav om at Folketrygdfondet skal følge forskrift om risikostyring og internkontroll ("risikostyringsforskriften") fastsatt av Finanstilsynet så langt denne passer, og at det skal fastsettes prinsipper for verdivurdering, avkastningsmåling og styring, måling og kontroll av risiko. Styret har fastsatt at forskriften skal gjelde for hele virksomheten og at helhetlig risikostyring skal inngå i Folketrygdfondets arbeid for å nå sine mål.                                              

 

Share: