Ekstraordinær generalforsamling i XXL ASA

På ekstraordinær generalforsamling i XXL ASA 6. november 2019 stemte Folketrygdfondet mot sak 3, 4 og 5 med følgende begrunnelse:

Folketrygdfondet er opptatt av likebehandling og forventer at selskapets styre påser at minoritetsaksjonærenes interesser ivaretas når transaksjoner gjennomføres. Det er Folketrygdfondets syn at den foreslåtte emisjonen i XXL medfører en urimelig forskjellsbehandling av minoritetsaksjonærene. Derfor stemmer vi mot transaksjonen og forslag til ny styreleder.

I vår vurdering har vi lagt vekt på at aksjonærer som deltar i XXL-emisjonen gis en betydelig rabatt sammenliknet med siste børskurs. Når en emisjon prises med en betydelig rabatt, øker kravet til styrets aktsomhet for å sikre likebehandling av alle aksjonærene. Dette gjelder særlig overfor de aksjonærene som ikke deltar i den rettede emisjonen og som vil bli utvannet. Folketrygdfondet forventer at en etterfølgende reparasjonsemisjon tilrettelegges slik at aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen i størst mulig grad får mulighet til å opprettholde sin relative eierandel i selskapet.  Reparasjonsemisjonens størrelse i XXL er ikke tilstrekkelig til å sikre en slik likebehandling.

 

Share: