Generalforsamling i BW Offshore Limited

På generalforsamlingen i BW Offshore Limited den 20. mai 2019 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 4 (iii) og 4 (v) med følgende begrunnelse:

Sak 4 (iii): Valg av Carl Krogh Arnet som styremedlem
Carl Krogh Arnet er administrerende direktør i BW Offshore Limited. Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret. En av styrets hovedoppgaver er å kontrollere ledelsen i selskapet, herunder tilsette og avsette administrerende direktør. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse, mener Folketrygdfondet at det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen.
Folketrygdfondet stemmer derfor mot valget av Carl Krogh Arnet som styremedlem.

Sak 4 (v): Fullmakt til styret til å oppnevne nye styremedlemmer
Styret i BW Offshore Limited ber om fullmakt fra generalforsamlingen til å utnevne nye styremedlemmer. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjonærene gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer.
Folketrygdfondet stemmer derfor mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.
 

Share: