Generalforsamling i Spectrum ASA

På generalforsamlingen i Spectrum ASA 19. mai 2017 stemte Folketrygdfondet mot sakene 10, 12 og 14 med følgende begrunnelse:

Sak 10: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er positive til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Insentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer vi i tillegg at styret setter et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.

Selv om Folketrygdfondet har hatt en god dialog med styreleder om Spectrums opsjonsordning, og det er forbedringer i ordningen fra tidligere år, så mangler fortsatt opsjonsprogrammet tak og har et for stort omfang med mulig utstedelse av opptil 18 prosent nye aksjer. Det er derfor også i år Folketrygdfondets syn at opsjonsordningen kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet stemte mot både den rådgivende avstemming av lederlønnserklæringen og den delen som omfatter opsjonsprogrammet og er bindende for selskapet.

Sak 12: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 10. Folketrygdfondet er av den oppfatning at Spectrums opsjonsordning for ledende ansatte har et for stort omfang. Folketrygdfondet stemte derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogrammet.

Sak 14: Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 10. Folketrygdfondet er av den oppfatning at Spectrums opsjonsordning for ledende ansatte har et for stort omfang. Folketrygdfondet stemte derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer til opsjonsprogrammet.

Share: