Generalforsamling i Atea ASA

Innlegg på generalforsamlingen i Atea ASA 26. april 2012

Folketrygdfondet ga følgende stemmeforklaringer på ordinær generalforsamling i Atea ASA 26. april 2012 i relasjon til sakene 9, 10 og 12. Vi anmodet om at våre stemmeforklaringer ble protokollført, men møteleder ville ikke innta våre stemmeforklaringer i protokollen.

Sak 9:
Valg av nytt styre

Valgkomiteen skal være uavhengig av styret. Selskapet har vedtektsfestet at styreformannen skal sitte i valgkomiteen, noe som er i strid med Folketrygdfondets prinsipper. Under sak 9 er det styret som er på valg og ikke valgkomiteen. Folketrygdfondet vil ikke stemme imot det foreslåtte styret, men påpeke og kreve protokollført målsetningen om en uavhengig valgkomité.

Sak 10:
Styrets erklæring og retningslinjer i hht. Allmennaksjeloven § 6-16a

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettede, langsiktige og resultatavhengige.
Opsjonsprogrammene bør være utformet med klare og resultatavhengige tildelingskriterier, ha et maksimalt tak, og omfanget må ikke være urimelig. Det er i lederlønnerklæringen ikke redegjort for hvilke tildelingskriterier som benyttes i bonus og aksjeopsjonsprogrammet, og det er ikke satt et maksimalt tak på programmet.

Folketrygdfondet stemmer derfor i mot godkjennelsen av styrets lederlønnserklæring og retningslinjer i forbindelse med bruk av opsjoner og aksjebaserte insentiver rettet mot ledende ansatte.

Sak 12:
Fullmakt til styret om å utvide aksjekapitalen i forbindelse med gjennomføringen av selskapets aksjeopsjonsprogram

Folketrygdfondet stemmer i mot fullmakten til styret om å utvide aksjekapitalen i forbindelse med gjennomføringen av selskapets aksjeopsjonsprogram med begrunnelse i at aksjeopsjonsprogrammet mangler et maksimalt tak.

Share: