Generalforsamling i Norwegian Property ASA

På generalforsamlingen i Norwegian Property ASA den 5. mai 2011 stemte Folketrygdfondet mot sak 10 med den begrunnelse som er angitt nedenfor.

Sak 10 - fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Under sak 9, fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – kontantemisjon, fikk styret en generell emisjonsfullmakt på 10 % av kapitalen. Styret har bedt om ytterligere emisjonsfullmakt på inntil 10 % under sak 10. Det totale omfanget på emisjonsfullmaktene på 20 % er uvanlig stort.

Aksjonærene bes om å frasi seg fortrinnsretten til å tegne aksjer i alle fullmaktene.

Fullmaktenes samlede størrelse og den mulige utvanningseffekten for eksisterende aksjonærer gjør at Folketrygdfondet ikke kan gi sin tilslutning til forslagene.

Normalt bør ikke generelle emisjonsfullmakter være større enn 10 % av kapitalen. Dersom det oppstår et emisjonsbehov utover 10 %, bør det medføre innkalling til ny generalforsamling når emisjonsbehovet oppstår.

Folketrygdfondet stemte derfor imot forslagene til vedtak på sak 10. Våre synspunkter er protokollført.

Share: