Generalforsamling i Algeta ASA

Stemmeforklaring og innlegg på ordinær generalforsamling til Algeta ASA 14. april 2011

På generalforsamlingen i Algeta ASA den 14. april 2011 stemte Folketrygdfondet mot sakene 5, 8 og 10 med de begrunnelser som er angitt nedenfor.

Sak 5: Styrehonorar

Valgkomiteen i Algeta foreslo at styrets medlemmer skulle motta 8000 opsjoner i tillegg til et fast årlig honorar. Det følger både av NUES anbefalingen og Folketrygdfondets prinsipper for kompensasjonsordninger at styret ikke bør få opsjoner. Dette som følge av at det kan påvirke styrets uavhengighet og styrets forhold til selskapets risikoprofil. Folketrygdfondet stemte derfor imot forslag til honorar for styret.

Sak 8: Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettet, langsiktige og resultatavhengige.
De retningslinjene som er lagt frem for generalforsamlingen redegjør imidlertid ikke tydelig nok for hvilke prinsipper styret legger til grunn for opsjonsprogrammet. Det er vår vurdering at opsjonsprogrammer skal godkjennes av generalforsamlingen. Opsjonsprogrammene bør være utformet med klare og resultatavhengige tildelingskriterier, ha et maksimalt tak, og omfanget må ikke være urimelig.

Aksjonærene skal ha en mulighet for å vurdere hvilken verdioverføring som skjer fra aksjonærene til selskapets ledelse.

Vi kan ikke se at nevnte forhold fremkommer i den beskrivelsen som er gitt av opsjonsprogrammet i årsrapporten til Algeta.

Folketrygdfondet stemte derfor i mot godkjennelsen av styrets lederlønnserklæring og retningslinjer i forbindelse med bruk av opsjoner og aksjebaserte insentiver rettet mot ledende ansatte. Våre synspunkter er protokollført.

Sak 10: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med selskapets insentivprogram

Styret har bedt om en emisjonsfullmakt på å utstede inntil 4.000.000 nye aksjer i forbindelse med selskapets insentivprogram.

Fullmakten styret ber om tilsvarer i overkant av 10 % av selskapets nåværende aksjekapital og utgjør etter dagens aksjekurs verdier tilsvarende NOK 640 000 000. Omfanget av fullmakten er urimelig stort. Folketrygdfondet mener at fullmakten kan medføre en urimelig høy kostnad for aksjonærene.

Fullmaktens størrelse og den mulige utvanningseffekten for eksisterende aksjonærer gjør at vi vil stemme mot forslaget. Våre synspunkter er protokollført.

Share: