Finansdepartementet vil utrede uttak

Finansdepartementet mener utfordringen med Statens pensjonsfond Norges høye andeler i selskaper på Oslo Børs helt eller delvis bør løses gjennom uttak. Det går frem av Meld. St. 32 (2019-2020) om Statens pensjonsfond 2020.
Image
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN).

I desember 2019 tok vi opp med Finansdepartementet at SPN er nær fullinvestert i det norske aksjemarkedet. I Meld. St. 32 (2019-2020) om Statens pensjonsfond 2020 er Finansdepartementet i hovedsak enig i denne vurderingen.

Finansdepartementet mener utfordringen med høye andeler i selskaper på Oslo Børs helt eller delvis bør løses gjennom uttak. Uttak fra SPN kan gjøres på ulike måter, både som et engangsuttak og/eller som årlige uttak. Finansdepartementet vil innhente vurderinger fra Folketrygdfondet rundt operasjonelle konsekvenser av en løsning med uttak.

- Et uttak fra SPN vil kreve nærmere utredninger. Vi vil arbeide videre med konkret utforming av omfang og rammer for et slikt uttak for å håndtere utfordringen Folketrygdfondet har tatt opp, på en god og hensiktsmessig måte, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

- Uttak fra Statens pensjonsfond Norge betyr at felleskapet kan høste fruktene av en fantastisk verdiskaping over mange år. Folketrygdfondet har forvaltet de nær 12 milliardene som ble satt inn på 60- og 70-tallet slik at de har vokst til  257 milliarder kroner i dag, til tross for at det ble tatt ut over 100 milliarder kroner i 2006. Avkastningen tilsvarer 8,7 prosent i året. Dette er vi stolte av. Vi ser nå fram til arbeidet med den konkrete utformingen av uttaksordningen, sier Kjetil Houg, adm. dir. i Folketrygdfondet.

Innenfor SPNs mandat kan Folketrygdfondet i dag investere i unoterte selskaper som har uttrykt en intensjon om å søke notering på børs. Folketrygdfondet har foreslått at vi gis økt adgang til å investere i unoterte selskaper, og Finansdepartementet åpner for å se nærmere på om mandatet kan utvides noe på dette punktet.

Løsningen som skisseres i stortingsmeldingen innebærer i hovedsak en videreføring av dagens rammer.

- Det vil ikke ha noen implikasjoner for Folketrygdfondets organisering eller på kvaliteten vi leverer, sier Kjetil Houg.

Les Meld. St. 32 Statens pensjonsfond 2020.

Les Folketrygdfondets råd om endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.

Share: