Generalforsamling i Awilco Offshore den

På generalforsamlingen i Awilco Offshore den 29.05.2008, holdt Folketrygdfondets
representant Nils Bastiansen følgende innlegg i tilknytning til behandling av sak 5 og 9 på
dagsorden:

Sak 5: Statement on salary and other renumeration for senior executives.

”Det er Folketrygdfondets oppfatning at redegjørelsen ikke i tilstrekkelig grad beskriver
lederlønnsprinsippene i selskapet eller ordningenes omfang.

Hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk bør angis. Meldingen her inneholder
overhodet ikke retningslinjer for tildeling. Det følger for øvrig av good governance-politikk at
det bør gis mer utfyllende opplysninger om vilkår og rammer for denne type godtgjørelser.

Folketrygdfondet vil derfor stemme imot redegjørelsen.

I tillegg har vi et synspunkt på Styrets utstedelse av syntetiske aksjeopsjoner. Det er vår
oppfatning at styret ikke er berettiget til å utstede syntetiske aksjeopsjoner uten særskilt
vedtak om dette i generalforsamling.

Vi ber styret ta opp saken til ny behandling i generalforsamling. I tillegg ber vi styret vurdere
gyldigheten av tidligere tildelte syntetiske opsjoner.

Vi ber om at dette protokollføres.”

Sak 9: Proposal to authorize the Board to increase the Company’s share capital.

”Vi ønsker å avgi følgende stemmeforklaring til sak 9 i innkallingen om emisjonsfullmakt:

Styret ber om en generell emisjonsfullmakt på inntil 50% av kapitalen i selskapet.
Aksjonærene bes også om å frasi seg fortrinnsretten til å tegne aksjer.

Fullmaktens størrelse og den mulige utvanningseffekten for eksisterende aksjonærer gjør at vi
ikke kan gi vår tilslutning til forslaget.

Normalt hadde vi sett at en generell emisjonsfullmakt ikke er større enn 10% av kapitalen.
Dersom det oppstår emisjonsbehov utover 10%, bør det innkalles til ny eller ekstraordinær
generalforsamling når emisjonsbehovet oppstår.

Folketrygdfondet vil derfor stemme imot forslaget, slik vi gjorde i fjor.

Vi ber om at dette protokollføres.”

Share: