Alle monner drar

«Everything counts in large amounts,» sang Depeche Mode med et stikk til grådighetskulturen i en gryende jappetid for snart 40 år siden.

Historien viste at grådighet ikke var noen god strategi, men at «everything counts» stemmer fortsatt for oss som investerer fellesskapets sparepenger og får dem til å vokse.

Kapitalforvaltning handler om å ta fornuftig risiko for å få avkastning på kapitalen man forvalter. I strategiarbeidet skal vi velge både hva slags risiko, og nivå på risiko gitt de rammene vi er gitt og de særpregene vi har. Vår nye strategiske plan gir svar på alt dette. I arbeidet med planen har det slått meg hvor spesielle vi er i Folketrygdfondet. Kombinasjonen av høye eierandeler, aktiv forvaltning, et avgrenset investeringsunivers, statlig eierskap og en tilnærmet uendelig investeringshorisont er vi ganske alene om.

Jeg tenker på jobben vi gjør på vegne av Statens pensjonsfond som todelt. For det første skal vi investere kapitalen effektivt og sikkert i markedet i tråd med mandatets bestemmelser. For det andre skal vi søke å levere en avkastning som går utover det en ren markedseksponering kan gi.
Begge deler er krevende, så alle monner drar, for å parafrasere Depeche Mode. Hos oss står hele organisasjonen bak de resultatene vi oppnår.

IT er en kritisk faktor for å sikre drift og unngå tap. Vi trenger sterk juridisk kompetanse for å sikre våre finansielle interesser i avtaleverk og i tvistesituasjoner. Vi må ha gode rutiner, etterlevelse og kontroll for å sikre effektiv drift og ha lave kostnader. Vi må kommunisere godt både internt og eksternt slik at vi kan bygge opp om tillit og omdømme. Vi må ha god styring på likviditet og portefølje slik at vi klarer å håndtere store eierandeler i markedet. Dette må vi kombinere med en forvaltning som klarer å omsette våre særpreg til høy avkastning på kapitalen. For å lykkes med alt dette over tid trengs flinke folk med erfaring. Vi skal sikre kvalitet og kapasitet også framover.

Jeg vil gjerne trekke fram et tall fra årets rapport, og det er omsetning. I løpet av året handlet vi aksjer for 62,6 mrd kroner, hovedsakelig i forbindelse med rebalansering av porteføljen i første kvartal. Dette er store summer i det norske markedet. Dette har vi klart uten at avkastningen er redusert. Tvert om har vi klart å levere et av våre beste år når det gjelder meravkastning.

De gode resultatene kommer ikke av seg selv. Hver dag er fylt med små og store beslutninger som summerer seg opp til et resultat over tid. Her kan vi virkelig si at «everything counts». Det har liten betydning om man har rett på enkeltinvesteringer. Det er heller ikke tilstrekkelig at man har en god strategi. Det er organisasjonen og håndverket som til syvende og sist avgjør om vi lykkes. Den viktigste investeringen vi gjør er derfor i en god og sunn kultur. Og vi skal ikke drives av grådighet og «grabbing hands», slik Depeche Mode advarer mot, men av ønsket om å skape verdi som kan komme alle til gode.
 

Last ned årsrapporten 2021 og les rapporten i sin helhet.

Share: