LAVERE RISIKOPREMIER GA GOD AVKASTNING I 2019

Sentralbankene i USA og euroområdet la om kursen og gjennomførte nye lettelser i pengepolitikken i 2019. Det ga aksjemarkedet en oppgang, etter en svak avslutning på 2018. Også kredittpremiene reagerte positivt og gikk ned i 2019.

Totalporteføljen

Avkastningen for totalporteføljen var 12,42 prosent i 2019. Det var 0,40 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Kapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) økte i 2019 med 29,5 milliarder kroner til 268,7 milliarder kroner etter at forvaltningskostnadene på 170 millioner kroner er trukket fra. Avkastningen for 2019 ble 12,42 prosent for SPN (før fratrekk av forvaltningshonorar). Det var 0,40 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

I vår strategiske plan for forvaltningen av SPN har Folketrygdfondet beskrevet tre ulike hovedstrategier: aksjeforvaltning, renteforvaltning og avledede strategier. Aksjeforvaltningen bidro med 0,19 prosentpoeng til SPNs differanseavkastning, mens renteforvaltningen bidro med 0,17 prosentpoeng. Avledede strategier, i hovedsak verdipapirutlån og likviditetsforvaltning, ga et samlet bidrag til avkastningen til SPN på 0,05 prosentpoeng. Aksjeandelen til porteføljen og referanseindeksen har vært om lag like stor, og aktivaklasseallokering har derfor ikke vært en kilde til differanseavkastning.

Ved utgangen av 2019 var aksjeandelen i SPN 62,0 prosent. Oppgangen i aksjeandelen fra 59,0 prosent ved inngangen til året skyldes større økning i markedsverdi for aksjeporteføljen enn for renteporteføljen i 2019. Forvaltningskostnadene for SPN på 170 millioner kroner i 2019 var noe opp fra 159 millioner kroner i 2018. Dette skyldes delvis engangseffekter i 2018 som førte til lavere forvaltningskostnader dette året. Kostnadene
målt i antall basispunkter ble 6,7, mens kostnadene var 6,4 basispunkter i 2018.Last ned årsrapporten 2019 og les artikkelen i sin helhet.

 

Share: