Nybrottsarbeid for ansvarlig renteforvaltning

En arbeidsgruppe ledet av Folketrygdfondets Annie Bersagel har kartlagt norske investorers arbeid med ansvarlig renteforvaltning. Rapporten viser at det er stort sprik mellom ulike forvaltere, og at et aktivt ESG-arbeid kan bidra til å begrense nedsiderisikoen i renteinvesteringer.

I rapporten har arbeidsgruppen sett på ESG-risiko. ESG står for "environment, social and governance", altså faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Slike faktorer er godt innarbeidet i aksjeforvaltning, og arbeidsgruppen har nå levert en grundig analyse for tilsvarende hensyn innen renteforvaltning.

Arbeidsgruppens målsetning har vært å finne ut hvorfor og hvordan investorer tar hensyn til ESG-risiko innen renteforvaltning, og om det finnes resultater fra akademisk forskning som investorer kan forholde seg til i sine strategier for ansvarlig forvaltning.

Det finnes svært få akademiske studier på renteforvaltning spesifikt, men litteraturen samlet sett tyder på en sammenheng mellom ESG og høyere selskapsverdi, aksjeverdier, og lavere risiko. En av hovedintensjonene med studien er å motivere til mer forskning på feltet, særlig på hvilke ESG-faktorer som er vesentlige og hvordan disse kan måles.

Folketrygdfondet har over en lengre periode jobbet med ansvarlig forvaltning og ESG-temaer knyttet til renteporteføljen. Vår erfaring støtter rapportens antagelse om at ESG kan være nyttig for å redusere nedsiderisikoen i renteinvesteringer.

Rapporten er utgitt av Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Les rapporten her.

I tillegg til Annie Bersagel har arbeidsgruppen bestått av Marte Siri Storaker (KLP Kapitalforvaltning AS) og Karl G. Høgtun (DNB Asset Management AS).

 

 

Share: