Kronikk: Styremedlemmer skal ikke sitte i valgkomiteen

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse foreslår at ett styremedlem skal kunne være medlem i valgkomiteen. Folketrygdfondet er prinsipielt uenig i dette forslaget.

Kronikk av Nils Bastiansen og Joakim Gjersøe i Dagens Næringsliv 31.05.18

På generalforsamlingen til Norwegian Air Shuttle ASA 8. mai 2018 ville styret ha en vedtektsendring om at styrets leder skal være permanent medlem av valgkomiteen. Folketrygdfondet stemte imot og fremmet et alternativt forslag om at komiteens medlemmer velges av generalforsamlingen for to år avgangen. Vårt forslag falt, men fikk støtte av KLP og DNB.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har sendt ut på høring forslag til endringer i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Det er blant annet foreslått at maks ett styremedlem bør sitte i valgkomiteen.

Folketrygdfondet vil svare på denne høringen. Det er vårt syn at medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av de enkelte styremedlemmene. Valgkomiteens uavhengighet er viktig for å sikre at aksjonærfelleskapet har den nødvendige tillit til valgkomiteens prosesser og innstilling. En klar rolle- og ansvarsdeling mellom styre og valgkomité er grunnleggende for valgkomiteens arbeid. 

Valgkomiteens funksjon er å vurdere hvorvidt styret har den nødvendige sammensetningen og kompetanse for selskapets behov. Dette krever god kunnskap om styrets arbeid og styremedlemmenes bidrag til kollegiet. Denne innsikten oppnås gjennom gode arbeidsprosesser og tett samarbeid med styret og styrets leder. Valgkomiteens uavhengighet er en forutsetning for objektivt å kunne gjøre en slik vurdering.

Det kan oppstå en uheldig interessekonflikt om et medlem av valgkomiteen skal måtte vurdere sin innsats som styremedlem. Som et valgkomitemedlem utgått fra styret kan det fremstå problematisk å være kritisk til eget styrekollegium på en nøytral og uhildet måte.

Folketrygdfondets erfaring er at dagens ordning, hvor valgkomiteen er i tett dialog med styret, men ikke har styremedlemmer i valgkomiteen, fungerer godt. Vi har ingen indikasjon på at valgkomiteer der styremedlemmer er representert fungerer bedre enn helt uavhengige valgkomiteer.

Vi mener at dagens anbefaling, som åpner for at ett styremedlem som ikke stiller til gjenvalg kan være medlem i valgkomiteen, heller ikke er en god regel. Retningslinjene for hvem som kan velges til medlemmer av valgkomiteen, bør uttrykkelig angi at ingen av styremedlemmene skal kunne velges til medlemmer av valgkomiteen så lenge de også er styremedlemmer. Valgkomiteens uavhengighet er også en viktig forutsetning for komiteens forankring og tillit i hele aksjonærfellesskapet.

Dersom anbefalingen endres slik forslaget lyder fra NUES, kan det få store konsekvenser for sammensetningen og dynamikken i styrene i norske børsnoterte selskaper, og som ytterste konsekvens, svakere styrer.

Share: