Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

SALG OG PLAN FOR AVVIKLING

I løpet av 2013 ble den investerte andelen av Statens obligasjonsfond redusert fra 14,8 prosent til 0,5 prosent. I desember leverte Folketrygdfondet en plan for avvikling av Statens obligasjonsfond til Finansdepartementet.

Grafikk: Forvaltning SOF, lønnsomt krisetiltak

 

Ved utgangen av 2013 var størrelsen på Statens obligasjonsfond 52 309 millioner kroner. Av dette var 256 millioner kroner, som tilsvarer en andel på 0,5 prosent, investert i markedet. De øvrige midlene (52 053 millioner kroner) var plassert på kontolån i statskassen (en ikke-rentebærende konto i Norges Bank).

Verdien av Statens obligasjonsfond økte med 130 millioner kroner gjennom 2013, etter at forvaltningshonorar på 6 millioner kroner har blitt belastet. Avkastningen for hele Statens obligasjonsfond ble på 0,3 prosent i 2013.

I 2013 var det i hovedsak god likviditet og kapitaltilgang i det norske obligasjonsmarkedet. Med et mer velfungerende marked var det også mindre behov for å delta i nyemisjoner, og Statens obligasjonsfond kjøpte derfor ikke nye obligasjoner i 2013. Det ble derimot solgt obligasjoner for 6,3 milliarder kroner fra porteføljen som bidro til likviditeten i markedet. Sammen med forfall, kuponger og redusert kontantbeholdning ble salgene tilbakeført til kontolån i statskassen med i alt 7,6 milliarder kroner i 2013. Ved utgangen av 2013 hadde Statens obligasjonsfond obligasjoner i tre lån utstedt av tre ulike selskaper og aksjer i ett selskap. Som følge av at den investerte delen av Statens obligasjonsfond i siste del av 2013 var svært liten, er ikke tidsvektet avkastning et relevant avkastningsmål. Regnet som årlig internrente ble avkastningen for den investerte delen i 2013 på 3,5 prosent.

Selskapet Blom gikk våren 2012 gjennom en restrukturering som medførte at obligasjonseierne fikk konvertert sine obligasjoner til aksjer. Deler av denne aksjebeholdningen ble solgt i 2012, og i 2013 ble de resterende aksjene i Blom solgt. En tilsvarende restrukturering av EMS Seven Seas ble gjennomført i 2011, og Statens obligasjonsfond eide i tillegg til obligasjoner fortsatt aksjer i EMS Seven Seas ved utgangen av 2013.

I tråd med mandatet til Statens obligasjonsfond oversendte Folketrygdfondet 19. desember 2013 en avviklingsplan for Statens obligasjonsfond til Finansdepartementet. I avviklingsplanen har Folketrygdfondet lagt til grunn at det ikke lenger vil være aktuelt å foreta nye investeringer for Statens obligasjonsfond. Avviklingsplanen tilrår også at strategien som har blitt fulgt i 2013, videreføres i 2014. Dette innebærer å selge fra verdipapirbeholdningen når dette ivaretar fondets finansielle interesser. Det anbefales videre at obligasjonslån som ikke selges, holdes til forfall. Aksjene vil også bli solgt, men av hensyn til fondets finansielle interesser er det ikke foreslått noen tidsfrist.

Last ned årsrapporten 2013 og les artikkelen i sin helhet. (PDF, 2MB)

FORMÅL OG HISTORIKK

 • Etableringen av Statens obligasjonsfond (SOF) ble vedtatt som et virkemiddel under finanskrisen
 • Fondet ble etablert i mars 2009, og forvaltningen ble lagt til Folketrygdfondet
 • Formålet er å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i det norske kredittobligasjonsmarkedet
 • Ved oppstart ble 50 milliarder kroner tilført Statens obligasjonsfond
 • Midlene skal plasseres til markedsmessige vilkår
 • Statens obligasjonsfond skal ikke investere alene, men sammen med andre investorer
 • Kapital som ikke er investert, plasseres på en ikke-rentebærende konto hos Norges Bank
 • Folketrygdfondet forela for Finansdepartementet i desember 2013 en plan for avvikling av fondet
 • Akkumulert resultat 2009-2013 er på 2 309 millioner kroner
 • Årlig avkastning på investert kapital er 7,9 prosent