Ekstraordinær generalforsamling i Evry ASA

På ekstraordinær generalforsamling i Evry ASA 2. september 2019 stemte Folketrygdfondet imot sak 3 med følgende begrunnelse:

Folketrygdfondet stemmer mot styrets forslag til foreslåtte fusjon. Vi har hatt dialog med ledelsen i både Evry og Tieto for å bedre forstå begrunnelsen for fusjonen. Vi har vurdert synergiene som selskapene forespeiler oss, både med tanke på størrelse, verdi og type. En betydelig del av synergiene synes ikke knyttet til selve fusjonen. Dette er operasjonelle endringer og strategiske valg som kunne vært gjennomført internt i Tieto uavhengig av en fusjon. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved om dette er reelle fusjonssynergier. Dette øker også usikkerheten om verdien av synergiene. For oss fremstår tilbudet mer som et oppkjøp enn en fusjon. Etter vårt syn reflekterer ikke den annonserte premien dette i tilstrekkelig grad. Aksjekursen til Tieto hatt en klart svak utvikling etter annonseringen av fusjonen. Den delen av fusjonsvederlaget som består av aksjer fremstår derfor som mindre attraktivt i dag.

Utfra en samlet vurdering vil derfor Folketrygdfondet som en langsiktig, finansiell minoritetsaksjonær stemme mot styrets forslag til fusjon på de vilkår som er fremlagt.

Del: