Generalforsamling i Akastor ASA

Folketrygdfondet deltok på generalforsamlingen i Akastor ASA 8. april 2015.

Sak 7 og 8: Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 
Folketrygdfondet er av den oppfatning at lederlønnserklæringen er lite konkret og det er vanskelig å vurdere målene og omfanget av ordningen. Dessuten er det innebygget en for stor fleksibilitet for styret til å avvike fra de retningslinjer som er fastsatt. Det skal fattes et bindende vedtak knyttet til den foreslåtte aksjebaserte avlønning, men ettersom både omfang, kriterier og tak kan endres kan det vanskelig sies å være et bindende vedtak. Vi stemte derfor mot forslagene i sak 7 og 8.

Sak 14: Styrefullmakt til erverv av egne aksjer til bruk i selskapets aksje- og insentivprogram for ansatte og styremedlemmer
Det vises til vår stemmegivning under sak 8. Ettersom Folketrygdfondet stemmer mot Akastors aksje- og insentivprogram, stemmer vi også mot fullmakt til tilbakekjøp av aksjer til bruk i aksje- og insentivprogrammene. I tillegg fremkommer det av innkallingen at styremedlemmer kan delta i aksjeprogrammet for de ansatte. Det er Folketrygdfondets syn at styremedlemmer ikke skal delta i aksjeprogrammer for ansatte da det er styrets oppgave å administrere ordningen. Det er heller ikke redegjort for omfang, kriterier og tak på aksje- og insentivprogram for styremedlemmene.

Sak 15: Styrefullmakt til erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting
Folketrygdfondet er i utgangspunktet for tilbakekjøp og sletting, men fullmaktens størrelse på 20 % er for stor. I tillegg har samlet sum av alle tilbakekjøpsfullmaktene (jr. sakene 13 til 16) et for stort samlet omfang. Vi stemte derfor mot forslaget.

Sak 16: Styrefullmakt til erverv av egne aksjer for tilbakekjøpsprogram og initiativer innenfor selskapets virksomhetsområde
Av innkallingen fremkommer at formålet med denne fullmakten er for tilbakekjøpsprogrammer eller "fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde". Etter vår oppfatning ser dette formålet ut til å dekkes av fullmakten i sak 13. I tillegg har samlet sum av alle tilbakekjøpsfullmaktene (sak 13 til 16) et for stort omfang. Vi stemte derfor mot forslaget.

Del: