Generalforsamling i DNO

På generalforsamlingen i DNO den 27. mai 2020 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 5(a), 6, 9, 10 12 og 14 med følgende begrunnelse:

Sak 5(a): Valg av Bijan Mossavar-Rahmani som leder for valgkomiteen
Det er Folketrygdfondets syn at medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av de enkelte styremedlemmene. Valgkomiteens uavhengighet er viktig for å sikre at aksjonærfellesskapet har den nødvendige tillit til valgkomiteens prosesser og innstilling. Det er grunnleggende for valgkomiteens arbeid at det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom styret og valgkomiteen. 
 
Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget, HMS-komiteen og kompensasjonskomiteen
Honoraret til styrelederen gjenspeiler at vedkommende fungerer i praksis som arbeidende styreleder. Dette er en ordning som ikke er i tråd med Folketrygdfondets forventninger til styrets uavhengighet. Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret. En av styrets hovedoppgaver er å kontrollere ledelsen i selskapet. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse, mener Folketrygdfondet at det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen.
 
Sak 9. Behandling av veiledende del av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a
Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. Vi kan ikke se at disse forutsetningene er oppfylt for DNOs aksjebaserte incentivordninger eller bonusordninger.
 
Aksjebaserte incentivordninger kan innebære en betydelig overføring av verdier fra aksjonærene til de ansatte. Da DNOs ordning ikke inneholder et tak på aksjebaserte avlønning, er det Folketrygdfondets syn at ordningen kan ha et urimelig stort omfang og innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.
 
Folketrygdfondet stemmer både mot den rådgivende avstemming av lederlønnserklæringen og den delen som omfatter aksjebasert kompensasjon og er bindende for selskapet.
 
Sak 10. Godkjennelse av bindende del av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a
Se begrunnelsen for sak 9.
 
Sak 12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
Fullmaktens størrelse på 15 % er for stor. I tillegg har samlet sum av alle emisjonsfullmaktene (jfr. Sak 12 til l4) et for stort samlet omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot forslaget.
 
Sak 14. Fullmakt til styret til opptak av konvertible obligasjonslån
Fullmaktens størrelse på 15 % er for stor. I tillegg har samlet sum av alle emisjonsfullmaktene (jfr. Sak 12 til l4) et for stort samlet omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot forslaget.
 
 

Del: