Generalforsamling i DNO ASA

På generalforsamlingen i DNO ASA 27. mai 2021 vil Folketrygdfondet stemme mot sakene 6, 10 og 12 med følgende begrunnelse:

Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget, HMS-komiteen og kompensasjonskomiteen

Honoraret til styrelederen gjenspeiler at vedkommende i praksis fungerer som arbeidende styreleder. Dette er en ordning som ikke er i tråd med Folketrygdfondets forventninger til styrets uavhengighet. 
Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret. En av styrets hovedoppgaver er å kontrollere ledelsen i selskapet. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse mener Folketrygdfondet det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen. Folketrygdfondet stemmer derfor mot forslaget.

Sak 10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Fullmaktens størrelse på 15 % er for stor. I tillegg har summen av emisjonsfullmaktene i sak 10 og 12 et for stort samlet omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot forslaget.

Sak 12. Fullmakt til styret til opptak av konvertible obligasjonslån

Fullmaktens størrelse på 15 % er for stor. I tillegg har summen av emisjonsfullmaktene i sak 10 og 12 et for stort samlet omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot forslaget.
 

Del: