Generalforsamling i Norwegian Air Shuttle ASA

På generalforsamlingen i Norwegian Air Shuttle den 4. juni 2021 vil Folketrygdfondet stemme mot sak 6, sak 13, og sak 15 med følgende begrunnelser:

Sak 6: Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer vi i tillegg at styrene setter et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.

Da Norwegians opsjonsordning kan føre til utstedelse av opptil 5 prosent nye aksjer og maksimumstaket er satt høyt, er det Folketrygdfondets syn at opsjonsordningen har et for stort omfang og kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ledende ansatte. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket i sak 6.

Sak 13: Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Styret ber om fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med en samlet pålydende verdi som tilsvarer inntil 10% av aksjekapitalen. Fullmakten om kjøp av egne aksjer kan blant annet anvendes i forbindelse med selskapets insentivprogrammer. Basert på vår stemmebegrunnelse i sak 6, vil Folketrygdfondet stemme mot fullmakt om erverv av egne aksjer i sak 13.

Sak 15: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med insentivprogrammer

Styret ber om fullmakt til kapitalforhøyelse som skal anvendes til selskapets insentivprogrammer. På bakgrunn av stemmebegrunnelse i sak 6, stemmer Folketrygdfondet mot fullmakt om kapitalforhøyelse i sak 15.


 

Del: