Generalforsamling i Norwegian Air Shuttle ASA

På generalforsamlingen i Norwegian Air Shuttle 8. mai 2018 foreslo Folketrygdfondet en endring i sak 16 med følgende begrunnelse:

Sak 16 om forslag til endringer av vedtektenes §8

Styret har fremmet et forslag om endring av vedtektenes § 8, hvor det i andre ledd foreslås at styrets leder skal være et permanent medlem av valgkomiteen. Folketrygdfondet er på prinsipielt grunnlag imot en slik ordning.

Det er Folketrygdfondets syn at medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av de enkelte styremedlemmene. Valgkomiteens uavhengighet er viktig for å sikre at aksjonærfellesskapet har den nødvendige tillit til valgkomiteens prosesser og innstilling. Det er grunnleggende for valgkomiteens arbeid at det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom styret og valgkomiteen. Både dagens vedtekter knyttet til sammensetningen av valgkomiteen og den foreslåtte endringen i § 8 andre ledd er i strid med gjeldende NUES anbefaling punkt 7.

Folketrygdfondet foreslo på denne bakgrunn at styrets forslag til nytt § 8 andre ledd skulle strykes og erstattes med følgende formulering:

"Committee members are elected by the general meeting for two years at a time."

Del: