Generalforsamling i Norwegian Property

På generalforsamlingen i Norwegian Property 11. April 2019 stemte Folketrygdfondet mot sak 10, 12 c og 14 b med følgende begrunnelse:

Begrunnelse for sak 10:
Det er Folketrygdfondets prinsipielle syn at det ikke bør utstedes opsjoner til styremedlemmer, og videre at styremedlemmer ikke bør påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dette følger også av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 11, hvor det henvises til at slike ordninger vil kunne svekke styrets uavhengighet, særlig knyttet til selskapets ledelse.

I Erklæring om lederlønn, prinsipp 3, fremkommer det at ett styremedlem har individuell aksjeopsjonsordning. Ordningen beskrives nærmere i Note 22.4, samt under punkt 1. i fjorårets (2018) innstilling fra valgkomiteen. Ordningen innebærer at det aktuelle styremedlemmet skal yte rådgivingstjenester til selskapet i tillegg til styrevervet, samt at dette skal kompenseres gjennom en opsjonsavtale. Ettersom både utstedelse av opsjoner til styremedlemmer og inngåelse av avtaler om rådgivningstjenester med styremedlemmer er i strid med Folketrygdfondets prinsipielle syn og NUES anbefalingen, stemmer Folketrygdfondet mot forslaget i sak 10.

Begrunnelse for sak 12.c:
Formålet for den foreslåtte styrefullmakten i 12 c) knytter seg til ordningen med aksjeopsjoner for styremedlemmer. Det vises til vår stemmeforklaring i sak 10.

Begrunnelse for sak 14.b:
Formålet for den foreslåtte styrefullmakten i 14 b) knytter seg til ordningen med aksjeopsjoner for styremedlemmer. Det vises til vår stemmeforklaring i sak 10.

 

Del: