Generalforsamling i Norwegian Property

På generalforsamlingen i Norwegian Property 19. april 2018 stemte Folketrygdfondet mot sak 12 c og 14 b med følgende begrunnelse:

Begrunnelse for sak 12 c:
Folketrygdfondet er opptatt av gode og velfungerende styrer i de selskapene vi er investert i. Det er Folketrygdfondets prinsipielle syn at det ikke bør utstedes opsjoner til styremedlemmer, og videre at styremedlemmer ikke bør påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dette følger også av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 11. Av valgkomiteens innstilling, under pkt. 1, fremkommer at ett av de foreslåtte styremedlemmene skal yte rådgivingstjenester til selskapet i tillegg til styrevervet, samt at dette skal kompenseres gjennom en opsjonsavtale.

I sak 12 c er det forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen, blant annet for å kunne utstede aksjer i tilknytning til insentivordninger for styremedlemmer. Ettersom både utstedelse av opsjoner til styremedlemmer og inngåelse av avtaler om rådgivningstjenester med styremedlemmer er i strid med Folketrygdfondets prinsipielle syn og NUES-anbefalingen, stemmer Folketrygdfondet mot forslaget i sak 12 c.   

Begrunnelse for sak 14 b:
Formålet for den foreslåtte styrefullmakten i sak 14 b tilsvarer formålet i sak 12 c. Det vises til vår stemmeforklaring i sak 12 c.

Del: