Generalforsamling i Pronova BioPharma

På generalforsamlingen i Pronova Biopharma ASA den 7. mai 2010, holdt Folketrygdfondets representant Christina Stray følgende innlegg i tilknytning til behandling av sak 11 på dagsorden:

”Sak 11: Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Etter en totalvurdering av selskapets informasjon knyttet til det foreslåtte kontantbaserte insentivprogrammet for ledende ansatte, vil vi stemme mot vedtaket om å godkjenne styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a.

Etter vår vurdering bør det gis en nærmere redegjørelse for den foreslåtte insentivordningen med kvantifisering av ordningens totale omfang og varighet, beskrivelse av programmet, hvilke ytelseskriterier som legges til grunn for bonustildeling, hvilke personer som er omfattet og hvilke rammer som gjelder. Begrunnelsen for dette er å få tilstrekkelig informasjon om insentivordningens kostnader for aksjonærene i tråd med kravet etter allmennaksjelovens § 6-16a (4) om å gi en ”redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne”.

Vi ber styret gi mer utfyllende informasjon om insentivordningen, herunder hvordan den er knyttet til selskapets aksjekurs og presisering av vedtaket.

Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.”

Del: