Generalforsamling i Rieber & Søn

Folketrygdfondets representant Ann Kristin Brautaset

Stemmeforklaring til sak 12:

På Riebers generalforsamling i fjor, hadde Folketrygdfondet noen synspunkter. Vårt budskap den gang var at Rieber aksjens lave avkastning over tid i tillegg til den dårlige likviditeten i aksjen representerte et problem for selskapets aksjonærer, Folketrygdfondet inkludert.

Vi understreket den gang at det var styrets ansvar, på selvstendig grunnlag, å vurdere selskapets strategi, kapitalstruktur samt dagens børsnotering i forhold til aksjens eierstruktur og likviditet.

I lys av dette, synes vi det er positivt at selskapets styre og ledelse har offentliggjort tiltaksplaner for å bedre selskapets avkastning.

På den annen side, mener vi at ytterligere tilbakekjøp av aksjer vil kunne bidra til en enda mer konsentrert eierstruktur. Dette vil igjen være negativt for aksjens likviditet.

Folketrygdfondet vil derfor stemme mot forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer i sak 12.

Del: