Generalforsamling i SATS ASA

På generalforsamlingen i SATS ASA den 11. mai vil Folketrygdfondet stemme mot sak 7, sak 9, sak 10, sak 11.1 og sak 12 med følgende begrunnelser:

Sak 7: Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det er Folketrygdfondets prinsipielle syn at valgkomiteen må være uavhengig av styret for å utføre oppgavene på en tilfredsstillende måte. Hensynet til uavhengighet er ikke reflektert i forslaget til valgkomite, da ett av valgkomiteens medlemmer også stiller til gjenvalg til selskapets styret. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot valg av Søren Rene Kristiansen som medlem av valgkomiteen i sak 7.

Sak 9: Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Styret skal utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder, andre ledende personer og ansatte som er medlem av styret. Valgkomiteen foreslår honorar til styret for beslutning på generalforsamlingen. Denne rolle- og ansvarsdelingen skal blant annet ivareta selskapets og aksjonærenes interesser best mulig.  

Når styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse gir styrets medlemmer mulighet å delta i et aksjeprogram som er tilpasset CEO og ledende personer, kan det bidra til uklar rolle- og ansvarsdeling mellom styret og ledelse. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot sak 9 vedrørende retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.

Sak: 10: Utvidelse av konsernets investeringsprogram for ansatte

På generalforsamlingen 26. mai i 2020 ble det vedtatt et aksjeprogram med tilhørende fullmakter som var rettet mot ledende personer. Da fullmaktene var utnyttet, valgte styret å utvide programmet ytterligere og tildele aksjer under betingelse av godkjennelse fra generalforsamlingen. Folketrygdfondet mener at styret må be generalforsamlingen om godkjennelse før slike program blir implementert, ikke etterpå. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot utvidelse av konsernets investeringsprogram for ansatte i sak 10.

Sak 11.1:  Fullmakt i forbindelse med investeringsprogram

Styret ber om fullmakt til kapitalforhøyelse som skal anvendes til investeringsprogram/aksjer til ledende personer, inkludert styrets medlemmer unntatt styreleder, som beskrevet i sak 9 ovenfor.

Når styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse gir styrets medlemmer mulighet til å delta i et aksjeprogram som er tilpasset CEO og ledende personer, kan det bidra til uklar rolle- og ansvarsdeling mellom styret og ledelse. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot fullmakt om kapitalforhøyelse hvis formål inkluderer aksjeprogram til styrets medlemmer i sak 11.1. 

Sak 12: Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Styret ber om fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med en samlet pålydende verdi som tilsvarer inntil 10% av aksjekapitalen. Fullmakten om kjøp av egne aksjer kan blant annet anvendes for levering av aksjer til investeringsprogrammet (aksjeprogrammet) til ledende personer, inkludert aksjer til styrets medlemmer unntatt styreleder, ref. sak 9.

Derfor stemmer Folketrygdfondet mot fullmakt til å erverve egne aksjer i sak 12. 

Del: