Generalforsamling i Spectrum ASA

På generalforsamlingen i Spectrum ASA 20. mai 2016 stemte Folketrygdfondet mot sakene 10, 12 og 14 med følgende begrunnelse:

Sak 10: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Insentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. I opsjonsordninger bør det settes tildelingskriterier med klare resultatkrav som en forutsetning for tildeling av opsjoner. Vi kan ikke se at disse forutsetningene er oppfylt for Spectrums opsjons- eller bonusordninger.

Opsjonsordninger kan innebære en betydelig overføring av verdier fra aksjonærene til de ansatte. Da Spectrums opsjonsordning kan føre til utstedelse av 18,7 prosent nye aksjer, er det Folketrygdfondets syn at opsjonsordningen har et urimelig stort omfang og innebærer en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å godkjenne styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a. Folketrygdfondet stemmer både mot den rådgivende avstemming av lederlønnserklæringen og den delen som omfatter opsjonsprogrammet og er bindende for selskapet.

Sak 12: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet - opsjonsprogram
Folketrygdfondet er av den oppfatning at Spectrums opsjonsordning for ansatte har et urimelig stort omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med ansattes opsjonsprogram.

Sak 14: Fullmakt til å erverve egne aksjer
Det vises til vår stemmeforklaring i sakene 10 og 12, lederlønnserklæring og emisjonsfullmakt i forbindelse med ansattes opsjonsprogram. Folketrygdfondet mener at opsjonsprogrammet har et urimelig stort omfang og stemmer derfor mot forslaget om fullmakt til erverv av egne aksjer tilknyttet ansattes opsjonsprogram.

Del: