Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Ekstraordinær generalforsamling i REC

På ekstraordinær generalforsamling i REC 27. juli 2012 kom Folketrygdfondet med denne stemmeforklaringen i tilknytning til sak 4 og 5:

Folketrygdfondet vil stemme for transaksjonen.

Folketrygdfondet ønsker imidlertid å komme med en uttalelse i tilknytning til sak 4 og 5 - Forhøyelse av aksjekapitalen – rettet emisjon og fullmakt til styret til å foreta en etterfølgende emisjon. V iønsker å påpeke viktigheten av at hensynet til likebehandling ivaretas i denne typen transaksjoner.

Folketrygdfondet ble invitert og takket ja til å delta i den rettede emisjonen på 1,3 milliarder kroner. Forutsetningen var at det i etterkant skulle gjennomføres en reparasjonsemisjon for aksjonærer som ikke fikk delta i den rettede emisjonen, noe som var svært viktig etter som emisjonskursen ble satt så lavt. Dersom aksjonærene ikke kan eller får muligheten til å opprettholde sine relative eierandeler, vil det skje en verdioverføring fra opprinnelige aksjonærer til nye aksjonærer. Det er styrets ansvar å påse at hensynet til likebehandling ivaretas.

I det første forslaget til transaksjonsstruktur, var det en urimelig allokering mellom den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen. Den finansielle situasjonen for REC har vært vanskelig, og vi har forståelse for at flere ulike hensyn må ivaretas når en refinansiering skal gjennomføres. Vi forventer imidlertid at selskapets styre og tilrettelegger gjennomfører refinansieringsprosesser i tråd med etablert og akseptert praksis selv om det er kompliserte transaksjoner. Det er derfor positivt at styret har fulgt oppfordringen fra Folketrygdfondet og andre aksjonærer og gjennomført tiltak for å rette opp skjevheten mellom den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen. Det siste emisjonsforslaget er, etter vår oppfatning, forbedret sammenlignet med det opprinnelige emisjonsforslaget.

Generelt er det beklagelig når det reises spørsmål om prinsippet om likebehandling av aksjonærene er ivaretatt i en emisjon. Folketrygdfondet ønsker ikke å være med på transaksjoner som innebærer en forfordeling av aksjonærer og at det skjer en verdioverføring fra opprinnelige aksjonærer til dem som får anledning til å tegne i en rettetemisjon.

Selv om dagens forslag ikke er ideelt, er det en forbedring, og Folketrygdfondet vil, i tråd med den forpliktende avtale vi har inngått, stemme for transaksjonen.