Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Algeta ASA

Sak 5: Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Folketrygdfondet prinsipielle syn er at styrets godtgjørelse ikke skal omfatte opsjoner, og stemmer derfor mot det fremsatte forslaget om godtgjørelse til styret.
Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.

Sak 8: Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettet, langsiktig og resultatavhengig.
Det er vår vurdering at opsjonsprogrammer skal godkjennes av generalforsamlingen med klare resultatavhengige tildelingskriterier, med en et maksimalt tak på ordningen og den skal ikke være urimelig i omfang.
Vi kan ikke se at nevnte forhold fremkommer i den beskrivelsen som er gitt av opsjonsprogrammet i årsrapporten til Algeta.
Vi stemmer derfor i mot styrets lederlønnserklæring og retningslinjer i forbindelse med bruk av opsjoner og aksjebaserte insentiver rettet mot ledende ansatte. Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.

Sak 11: Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med selskapets insentivprogrammer

Styret ber om en emisjonsfullmakt på å utstede inntil 4.750.000 nye aksjer i forbindelse med selskapets insentivprogram.
Fullmakten styret ber om tilsvarer rundt 10 % av selskapets nåværende aksjekapital. Omfanget av fullmakten er etter Folketrygdfondets oppfatning urimelig stort.
Fullmaktens størrelse, manglende resultatavhengige tildelingskriterier i opsjonsprogrammet og fravær av et absolutt tak i opsjonsordningen gjør at vi stemmer mot forslaget.

Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.