Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Statoil ASA

Folketrygdfondet deltok på generalforsamling i Statoil ASA 19. mai 2015.

Folketrygdfondet avga stemmeforklaring til sak 7, 8 og 9.

Folketrygdfondet stemte for Sak 7 "Forslag fra aksjonærer vedrørende Statoils strategiske robusthet mot 2035 og videre", og mot sak 8 g 9.

Vi ser på dette som et konstruktivt forslag som vil bidra til bedre kommunikasjon knyttet til blant annet Statoils styring av utslipp fra drift, robustheten til porteføljen av eiendeler og strategiske KPIer. Slik rapportering vil gi verdifull informasjon for Statoil og aksjonærene.

Vi synes også at det er positivt at styret støtter dette forslaget.

Folketrygdfondet er en finansiell investor og langsiktig eier. Vi vurderer selskapers håndtering av klimaspørsmål fordi denne informasjonen er både strategisk og finansielt relevant.

Det er vår oppfatning at selskaper som tar klimaspørsmål på alvor og integrerer dette i sine langsiktige forretningsstrategier, styrker muligheten for økt fremtidig verdiskaping.

Når det gjelder Statoil, er en mangesidig tilnærming til å håndtere klimarisiko nødvendig. Dette kan omfatte det å redusere utslipp fra egen drift samt investere i fremtidsrettet teknologi og nye energiløsninger.

Folketrygdfondet har hatt en god dialog med Statoil om deres aktiviteter knyttet til miljømessige utfordringer, og vi forventer å fortsette med en slik dialog også i fremtiden.

Vi mener fortsatt at det prinsipielt er styrets ansvar å avgjøre hvilke strategier selskapet skal følge i sin håndtering av klimarisiko og -muligheter.

Med dette forslaget er vi tilfreds med at selskapets risikoeksponering og strategiske tilnærming til klimaendringene så tydelig er på styrets bord. Vi ser frem til at styret sikrer en god rapportering av slik informasjon til markedet.

***

Voting statement – Shareholder proposal at Statoil ASA

Folketrygdfondet has chosen to vote in favour of Item 7 "Proposal from shareholder regarding Statoil's strategic resilience from 2035 and beyond".

We view this as a constructive proposal that will contribute to better communication related to Statoil's emissions management activities, portfolio resilience and climate change-related KPIs. Such reporting will yield valuable information for Statoil and investors alike.

We commend the Board for supporting the proposal.

Folketrygdfondet is a financial investor and long-term owner, and we consider how companies deal with climate change because this information is strategically and financially relevant.

It is our view that companies that take climate change seriously and incorporate this awareness into their long-term business strategies will increase their chances of being profitable in the long term.

In the case of Statoil, a multi-faceted approach to managing climate risk is necessary, and this may include reducing emissions from its own operations as well as investing in forward-looking technology and new energy solutions.

Folketrygdfondet has had a good dialogue with Statoil about its activities related to environmental challenges, and we expect to continue this productive dialogue in the future.

We remain steadfast in our assertion that it is the Board's responsibility to determine which strategies the company pursues in its management of climate risks and opportunities.

With this proposal we are satisfied that the company's risk exposure and strategic approach related to climate change are clearly on the Board's agenda. We expect the Board to ensure appropriate disclosure of such information to the market.