Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i TGS Nopec

Folketrygdfondets representant Nils Bastiansen holdt innlegg med stemmeforklaring i forbindelse med behandlingen av sak 6 og sak 12.

Sak 6 Election of new Chairman

I would like to explain the voting of Folketrygdfondet on the nomination of new Chairman. Folketrygdfondet will vote against the nomination committee proposal for new Chairman.

Folketrygdfondet believe it is important to have independence between the board and the administration of the company. We like to see clear role and responsibilities for the Chairman as well as for the board members, in order to secure and encourage good corporate governance.

In this case we think it is even more important to have a clean cut between the board and administration when it is the CEO that is nominated for Chairman. We have communicated our view on this issue both to the nomination committee and the CEO early in the process.

Based on these principles we will vote against the proposal that the new Chairman will remain an employee of the company.

I ask that our comments are reflected in the minutes of the meeting.


Sak 12 Lederlønnsredegjørelsen

Vi stiller oss generelt positive til avlønningsordninger som er målrettet og resultatavhengig. Derfor er vi av den oppfatning at det er positivt at den langsiktige insentivordningen til TGS er knyttet opp mot definerte personlige mål og selskapsmål, og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene.

Etter vår vurdering bør det imidlertid fastsettes en maksimal ramme for årlig avlønning av ledere som ikke oppfattes som urimelig sett i forhold til de oppnådde resultatene. Vi kan ikke se at det er satt et slikt tak i ordningene i TGS. Begrunnelsen for et tak er å sikre at det ikke skjer en uforutsigbar verdioverføring fra aksjonærene til ledelsen i selskapet. Et slikt tak vil gi en bedre kontroll med hvilke kostnader selskapet påtar seg, og sikre at omfanget av selskapets insentivordninger ikke blir urimelige.

Vi mener de retningslinjene som er lagt frem for generalforsamlingen ikke i tilstrekkelig grad redegjør tydelig nok for hvilke prinsipper styret legger til grunn for kompensasjonsprogrammet.

Vi stemmer derfor i mot de fremlagte retningslinjer for avlønning av ledere.

Vi ber om at vår innvending blir protokollført.