Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Høy meravkastning og lave kostnader

Finansminister Siv Jensen la 10. april 2015 frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014. Folketrygdfondet har i en rapport til Finansdepartementet kommet med egne vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN), der det blant annet går frem at meravkastningen er bedre enn målet og at kostnadene med å forvalte SPN er lave sammenlignet med andre forvaltere.

I rapporten Analyser og vurderinger av resultatene i forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge analyserer Folketrygdfondet avkastning og risiko i SPN. Analysen er utført for perioden 1998-2014, og viser blant annet at:

 • Avkastningen har vært 7,3 prosent årlig for hele perioden 1998-2014 og den årlige meravkastningen for hele perioden 1998-2014 var på 0,5 prosentpoeng.
 • Den årlige meravkastningen var på 1,2 prosentpoeng for perioden 2007-2014 og på 0,7 prosentpoeng for perioden 2011-2014.
 • Resultatet av den aktive forvaltningen viser at meravkastningen har vært positiv og høyere enn målet på 0,4 prosentpoeng for alle de tre tidsperiodene.
 • Risikojustert meravkastning viser at Folketrygdfondets aktive forvaltning av SPN har bidratt til å bedre forholdet mellom avkastning og risiko sammenlignet med referanseindeksen.
 • Analysen viser at meravkastningen i stor grad forklares av momenter vi har pekt på som sentrale i vår strategiske plan for forvaltningen av SPN.
 • Analysen indikerer at meravkastningen i stor grad er skapt av verdipapirutvelgelse og i mindre grad skyldes eksponering mot systematiske faktorer.

Når det gjelder Folketrygdfondets kostnader med forvaltningen av SPN, økte disse etter at mandatet ble endret i 2007 og frem til 2009. De økte kostnadene er stort sett knyttet til portefølje- og risikosystemer. I perioden 2009 til 2014 har kostnadene variert mellom 8 basispunkter og 10 basispunkter av SPNs kapital. Dette er et svært lavt kostnadsnivå sammenlignet med andre forvaltere, jf. de beregninger det kanadiske firmaet CEM Benchmarking gjennomfører på oppdrag for Finansdepartementet (https://www.regjeringen.no/nb/tema/okonomi-og-budsjett/statens-pensjonsfond/eksterne-rapporter-og-brev/cem-benchmarking/rapport-fra-cem-benchmarking-om-staten-81/id2396421/).

Finansdepartementet ba i juni 2014 Folketrygdfondet legge fram analyser og vurderinger av unoterte investeringer i eiendom og infrastruktur. Folketrygdfondet anbefaler i brev 13. november 2014 at departementet åpner opp for at SPN skal kunne investeres i unotert infrastruktur og eiendom. Finansdepartementet mener det er nødvendig å arbeide videre med spørsmålet, og hvordan slike investeringer eventuelt bør reguleres i mandatet til Folketrygdfondet. Departementet legger opp til å komme tilbake med vurderinger av unoterte investeringer i eiendom og infrastruktur for både SPN og SPU i meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond våren 2016.

Les brev av 16.12.14, rapporten Analyser og vurderinger av resultatene i forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge, samt Strategisk plan for forvaltningen av SPN.
Les brev av 10.03.15 med oppdateringer for hele 2014.

Les brev av 13.11.14 om investeringer i unotert infrastruktur og eiendom.
Les rapport utført av Akerhus Eiendom AS for Folketrygdfondet om investering i næringseiendom.
Les rapport utført av Pöyry Management Consulting Norway AS for Folketrygdfondet om investering i infrastruktur.

Les stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014.