Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

- Utlån av verdipapirer bidrar til velfungerende markeder

Direktør for Folketrygdfondets treasury-avdeling, Jørgen Krog Sæbø, er aktuell med en kronikk i Kapital i dag. "Utlån av verdipapirer er noe Folketrygdfondet har drevet med lenge, i tillegg til å investere i aksjer og obligasjoner i Norge og Norden. Slikt utlån er en kilde til ekstrainntekter, men bidrar også til velfungerende kapitalmarkeder," forklarer Krog Sæbø i kronikken.

Les hele kronikken:

Utlån av verdipapirer er noe Folketrygdfondet har drevet med lenge, i tillegg til å investere i aksjer og obligasjoner i Norge og Norden. Slikt utlån er en kilde til ekstrainntekter, men bidrar også til velfungerende kapitalmarkeder.

Folketrygdfondet har som oppdrag å forvalte fellesskapets finansielle verdier. Vi skal sikre god avkastning over tid, bidra til statens langsiktige sparing, samt bidra til velfungerende markeder. Ett av virkemidlene for å nå disse målene er utlån av verdipapirer. For en stor og langsiktig investor er utlån av verdipapirer attraktivt av to grunner: Gjennomført på en forsvarlig måte er det en kilde til ekstrainntekter for oss. Utlån av verdipapirer bidrar dessuten til at vi får et mer velfungerende kapitalmarked å operere i.

Utlån av verdipapirer fungerer slik at de juridiske rettighetene overføres fra én investor til en annen mot en avgift. De økonomiske rettighetene i form av kursgevinst eller kurstap og utbytte beholdes av den opprinnelige eieren.

Utlån av verdipapirer blir ofte forbundet med det å ensidig spekulere i kursfall, som ofte omtales som short­handel. Slik shorthandel i seg selv trenger ikke være negativt, da det bidrar til mer korrekt prising av et verdipapir ved at også investorer med negativt syn på verdipapiret kan handle basert på dette synet. Men det er viktig å presisere at utlån av verdipapirer ikke er synonymt med slik shorthandel. Det er korrekt at en investor som ønsker å spekulere i kursfall må låne inn verdipapiret, men det betyr ikke at det å låne ut papiret er synonymt med shorthandel. Det er ikke et en-til-en-forhold mellom det å låne ut et papir, og det å låne det inn for å kunne spekulere.

I motsetning til hva mange synes å tro, brukes nemlig ikke utlånte verdipapirer av markedsaktører kun til å spekulere i kursfall. Flere markedsaktører bruker verdipapirene til andre formål. Banker og meglerhus benytter seg for eksempel i stor grad av papir­ene selv, slik at de kan utføre sine tjenester på en effektiv måte. Et velfungerende bankvesen er viktig for et velfungerende kapitalmarked. For å ta noen konkrete eksempler:

En bank betjener mange kunder, håndterer mange handler og kan komme i en situasjon der det er solgt flere enheter av et verdipapir enn det er kjøpt. For å dekke en slik posisjon har banken behov for å låne inn enheter av det aktuelle verdipapiret. Alternativet for banken ville i et slikt tilfelle være å ta seg bedre betalt for risikoen gjennom å øke forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs. Et velfungerende lånemarked gjør derfor at det kan stilles smalere kjøps- og salgskurser.

Banker og meglerhus kan også ha behov for å låne inn verdipapirer for å dekke noe av risikoen de pådrar seg ved å tilby kundene ulike derivatprodukter, for eksempel aksjeopsjoner.

Et tredje behov banker og meglerhus kan ha, er å låne verdipapirer for å dekke inn avtalte handler som ikke gjøres opp til avtalt tid.

I tillegg til banker og meglerhus kan de børsnoterte selskapene selv også ha ønske om at verdipapirene de har utstedt lånes ut. Det skyldes at Oslo Børs og andre markedsplasser stiller som eksplisitt krav at det skal være et velfungerende lånemarked for en aksje som tas opp på OBX eller andre indekser. Vi er blitt kontaktet av selskaper vi er investert i med ønske om at vi låner ut aksjer nettopp for å tilfredsstille slike krav.

For selskaper som også ønsker å ha tilgang til å finansiere seg via det konvertible obligasjonsmarkedet, så er det også viktig med et fungerende utlånsmarked i selskapets verdipapirer. Mange av aktørene som investerer i slike obligasjoner, og således gir lån til selskapene, er avhengig av å låne selskapets aksjer for å sikre seg mot deler av risikoen ved de konvertible obligasjonene. Uten mulighet til å låne disse aksjene vil trolig en stor del av dette markedet tørke inn som finansieringskilde for en del av selskapene.

En tredje aktør som også kan ha nytte av et velfungerende utlånsmarked, er andre pensjons- og forvaltningsselskaper. Etter finanskrisen er det blitt mer og mer vanlig å måtte stille sikkerhet for ulike finansielle transaksjoner. Dette vil bli enda tydeligere i tiden fremover, blant annet som følge av nye reguleringer både i Europa og USA (hhv. EMIR og Dodd-Frank). Mange pensjons- og forvaltningsselskaper har kanskje ikke de nødvendige verdipapirene som kan stilles som sikkerhet. De er derfor avhengig av et lånemarked for å kunne bytte til seg de verdipapirene de trenger som sikkerhet. Hvis de ikke har tilstrekkelig sikkerhet, kan det bety dyrere transaksjoner, eller i ytterste konsekvens ikke tilgang til å gjøre de i det hele tatt.

Alle disse eksemplene viser at utlån bidrar til bedre likviditet, mer korrekt prising og lavere transaksjonskostnader. Imidlertid innser vi at utlån av verdipapirer i enkelte tilfeller kan ha uønskede konsekvenser. Derfor vurderer vi løpende mulige negative sider av slike utlån, og i urolige perioder vil vi kunne redusere aktiviteten og eventuelt innstille ytterligere utlån. Folketrygdfondet har også rammer og rutiner for utlånsvirksomheten både for å begrense risikoen og for å ta hensyn til markedets funksjonsevne.

I et normalt fungerende marked er imidlertid utlån en viktig aktivitet og i tråd med vårt formål, som er å skape merverdi og bidra til velfungerende markeder.

Jørgen Krog Sæbø, direktør treasury i Folketrygdfondet

Kapital 13. september 2015