Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Kronikk: Ansvarlig renteforvaltning i medvind

Aksjeinvestorer har i mange år arbeidet for god eierstyring og ansvarlig drift i selskaper hvor de er investert. Dette er i dag en naturlig og integrert del av aksjeforvaltningen hos et stadig økende antall institusjonelle investorer. I den senere tid er det også i forvaltningen av selskapsobligasjoner blitt større interesse for spørsmål knyttet til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring, skriver viseadm. direktør Lars Tronsgaard i en kronikk i Finansavisen.

 

Kronikk i Finansavisen 04.02.17
av Lars Tronsgaard, viseadm. direktør i Folketrygdfondet

I 2016 så vi flere hendelser som illustrerer hvor viktig det er for et selskap å forholde seg til etablerte standarder og retningslinjer for ansvarlig drift og god eierstyring. Både aksjeeiere og obligasjonseiere fokuserer i stadig større grad på dette.

Aksjeinvestorer har i mange år arbeidet for god eierstyring og ansvarlig drift i selskaper hvor de er investert. Dette er i dag en naturlig og integrert del av aksjeforvaltningen hos et stadig økende antall institusjonelle investorer.

I den senere tid er det også i forvaltningen av selskapsobligasjoner blitt større interesse for spørsmål knyttet til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG). Selv om det er stor forskjell på eierrollen og kreditorrollen, gjelder samme forvaltningsmessige tilnærming: Å allokere kapitalen til de selskaper som forventes å gi best verdiskaping.

Folketrygdfondet arbeider for en integrert forvaltning av renteporteføljen, som betyr at porteføljen skal betraktes som en helhet. Det er et siktemål å integrere ESG-faktorer systematisk i renteforvaltningen for å sikre en god balanse mellom ulike hensyn, herunder miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring.

Mens en aksjonær vil ha løpende innflytelse på selskapet i kraft av eierrollen, har en obligasjonsinvestor størst innflytelse før investeringen blir gjort ved å ta aktivt del i utformingen av låneavtalen. I hvilken grad ESG-faktorer bør integreres i låneavtalen vil trolig bli et viktig tema fremover.

Som et eksempel på at det legges større vekt på ansvarlig forvaltning også på rentesiden, har det FN-støttede initiativet Principles for Responsible Investment oppfordret ratingbyråene om å inkludere ESG-faktorer i kredittvurderingen av selskaper. Et slikt initiativ kan bidra til å få ESG-faktorer inn i låneavtaler, ikke bare for High Yield, men også for Investment Grade-selskaper.

I alt har nå syv internasjonale ratingselskaper sluttet seg til dette initiativet. I tillegg har godt over 100 obligasjonsinvestorer signert. Dette arbeidet vil bli videreført, og bidrar til å understreke betydningen av ESG-faktorer som en viktig del av ansvarlig renteforvaltning.

Vi oppfatter at det er en gjensidig og positiv sammenheng mellom det å være en aktiv forvalter som søker høyest mulig risikojustert avkastning, og det å være en ansvarlig forvalter og kreditor. En godt integrert forvaltning forventes å levere god risikojustert avkastning over tid. I tillegg bidrar det til mer effektiv markedsprising og bedre kapitaltilgang til veldrevne selskaper.

Folketrygdfondet har hatt begrensede tap som følge av konkurser og nedgraderinger. Vi er innforstått med at det er vanskelig å måle konkrete effekter av de ulike ansvarlige aspektene av forvaltningen separat, men måleutfordringer betyr ikke at temaet er uviktig eller bør prioriteres ned. Vi vil derfor arbeide videre med å utvikle den operasjonelle tilnærmingen til en ansvarlig renteforvaltning hvor ESG-faktorer hensyntas i investeringsprosessen.