Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Sløs ikke med kapitalen

Klare mål pleier å gi gode resultater. Hvorfor forplikter ikke styrer i flere norske selskaper seg til langsiktige mål? Innlegg av Ann Kristin Brautaset, assisterende direktør for aksjeavdelingen.

Det er generalforsamlingssesong. I disse dager møter styrene sine aksjonærer for å fortelle hvilke resultater selskapene har oppnådd i forhold til styrets langsiktige mål. Samtidig leser vi daglig om nedbemanninger i norsk næringsliv, særlig det oljerelaterte.

Når langsiktige mål kan gi lønnsom vekst og skape lønnsomme arbeidsplasser, hvorfor har ikke flere selskaper mål for hvor mye de bør tjene for hver krone de investerer?

De fleste selskaper på Oslo Børs er kapitalintensive. Det vil si at kapital er en veldig viktig ressurs for selskapets utvikling og verdiskaping. Derfor er det overraskende at kun 31 prosent av selskapene, ifølge en undersøkelse utført av Folketrygdfondet, har mål på hvor mye selskapet bør tjene for hver krone investert.

Kapitalen er en begrenset ressurs. Bruker vi ressursene i næringslivet mest mulig effektivt, skapes lønnsomme arbeidsplasser som sikrer god verdiutvikling i næringslivet og samfunnet forøvrig. I kjølvannet av lavere aktivitet innen norsk oljerelatert industri er det viktig at kapitalen styres mot prosjekter, selskaper og sektorer hvor mulighetene for lønnsom vekst er størst. For å oppnå dette, er det viktig at kapitalmarkedet har god informasjon om selskapenes strategi og langsiktige finansielle mål.

Folketrygdfondet er en stor investor på Oslo Børs med en markedsandel på fem prosent. Vårt oppdrag er å oppnå høyest mulig avkastning på fellesskapets midler. Da bør det ikke investeres én krone mer i et selskap enn det som trengs for å gi best mulig verdiskaping.

Like viktig som å bidra med kapital til de beste prosjektene er det å unngå de dårlige, spesielt når investeringen er stor i forhold til markedsverdien for selskapet.

Historien har vist at når større børsnoterte selskaper gjennomfører et oppkjøp som er stort i forhold til markedsverdien, har aksjekursutviklingen vært betydelig svakere enn markedet i flere år etter annonseringen for oppkjøpet.

Vår erfaring er at selskaper som har finansielle mål og kommuniserer målene tydelig oppnår bedre lønnsomhet og verdiskaping enn selskaper uten klare mål. Inntrykket er at finansielle mål bidrar til gode investeringsbeslutninger som gir godt grunnlag for selskapets videre ekspansjon og lønnsomhet. Finansielle mål er et nyttig verktøy for selskapene for å oppnå effektiv drift og effektiv kapitalstruktur, det vil si at andel egenkapital er best mulig tilpasset selskapets strategi og risiko.

Selskaper som kommuniserer godt, gir investorene bedre innsikt i virksomhetens potensial for utvikling og verdiskaping.

Forutsigbarhet vil gjenspeiles i bedre tillit til selskapet og derved mindre svingninger i aksjekursen. Det gir høyere prising av aksjen, som er en fordel for selskapet. Ved oppkjøp og strukturelle endringer kan høy kurs på egne aksjer sammenlignes med en sterk valuta. Det selskapet som har aksjer med høy prising, kommer bedre fra byttehandelen enn selskaper med aksjer som er lavere priset.

Norsk næringsliv står foran store utfordringer knyttet til nødvendig omstilling. Tydelig kommunikasjon om selskapets strategi og finansielle mål gir både konkurransemessige fortrinn og lønnsomme arbeidsplasser. Derfor har Folketrygdfondet forventninger til styrene i selskapene om at de bør ha langsiktige finansielle mål og kommunisere målene klart sammen med selskapets strategi og risikoprofil, inkludert en forutsigbar utbyttepolitikk. Det vil vi fortsette å ta opp i våre møter med selskapene fremover.

Dagens Næringsliv, 26. april 2015