Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Utbytte ivaretar langsiktig verdiskaping best

Folketrygdfondets direktør for aksjer Nils Bastiansen og assisterende direktør for aksjer Ann Kristin Brautaset er aktuell med en kronikk i Finansavisen i dag. "Styrets oppgave er først og fremst å utforme selskapets langsiktige strategi, risikoprofil og mål for kapitalstruktur" skriver Bastiansen og Brautaset i kronikken.

I Finansavisen nylig stilte fondsforvalter Jarle Sjo spørsmål om styrene i selskapene prioriterer utbyttebetaling til aksjonærene fremfor gode investeringsmuligheter og tilbakekjøp av aksjer. Han etterlyste mer tilbakekjøp av aksjer når selskapene er underpriset fordi det vil være verdiskapende for aksjonærene.

Folketrygdfondet er enig med Sjo om at tilbakekjøp av aksjer er verdiskapende for aksjonærene hvis aksjene er underpriset på tilbakekjøpstidspunktet. Det forutsetter imidlertid at styret i selskapene har en oppfatning av verdivurderingen til selskapene. I praksis kan dette være utfordrende fordi styrets rolle blir uklar.

Styrets oppgave er først og fremst å utforme selskapets langsiktige strategi, risikoprofil og mål for kapitalstruktur. Dersom styret har for mye kortsiktig fokus på verdivurderingen, kan det føre til disposisjoner som ikke er forenlig med selskapets langsiktige strategi. I tillegg viser dessverre historikken at omfanget av tilbakekjøp av aksjer er størst når inntjeningen er på topp og selskapet er overvurdert. Da blir tilbakekjøpene verdiforringende for aksjonærene.

I vår dialog med selskapene blir vi ofte spurt om vi foretrekker tilbakekjøp eller kontantutbytte. Vårt svar er kontantutbytte, fordi det best ivaretar god langsiktig verdiskaping. Over tid blir selskapenes verdiskaping reflektert i total avkastning til aksjonærene.

Folketrygdfondet er en stor investor på Oslo Børs med en markedsandel på 5 prosent. Vårt oppdrag er å oppnå høyest mulig avkastning på fellesskapets midler. Vår erfaring er at selskaper som har langsiktige finansielle mål og kommuniserer målene tydelig oppnår bedre lønnsomhet og verdiskaping enn selskaper uten klare mål. Langsiktige finansielle mål bidrar til gode investeringsbeslutninger som gir godt grunnlag for selskapets videre ekspansjon og lønnsomhet. Finansielle mål er også et nyttig verktøy for selskapene for å oppnå effektiv drift og effektiv kapitalstruktur, det vil si at andelen egenkapital er best mulig tilpasset selskapets langsiktige strategi og risiko. Selskaper som har tydelig kommunikasjon knyttet til langsiktige finansielle mål og strategi gir investorene bedre innsikt i virksomhetens potensial for utvikling og verdiskaping over tid. Dette gir økt forutsigbarhet og tillit, mindre svingninger i aksjekursen og høyere prising av aksjen.

Norsk næringsliv står foran store utfordringer og nødvendig omstilling. Tydelig kommunikasjon om selskapets strategi og langsiktige finansielle mål gir både konkurransemessige fortrinn og lønnsomme arbeidsplasser. Derfor har Folketrygdfondet forventninger til styrene i selskapene om at de bør ha langsiktige finansielle mål og kommunisere målene klart sammen med selskapets strategi og risikoprofil, inkludert en tydelig og forutsigbar utbyttepolitikk. Vi mener det kan bidra til at gode investeringer blir gjennomført og dårlige blir unngått.

Ann Kristin Brautaset og Nils Bastiansen, Folketrygdfondet

Finansavisen 18. september 2015