Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Utlån av verdipapirer gir mer likvide markeder

Utlån av verdipapirer bidrar til velfungerende kapitalmarkeder med bedre likviditet. Samtidig er utlånsmarkedet i Norge blant de minste i Norden.

Kronikk i DN 20. juli 2016 av Jørgen Krog Sæbø, direktør treasury, og Jørund A. Sørmo, analytiker business intelligence, Folketrygdfondet

I forbindelse med en nylig avlagt mastergrad har Jørund Sørmo undersøkt sammenhengen mellom utlån og likviditet i aksjemarkedet. Studien viser en sterk og signifikant sammenheng mellom utlån av aksjer og likviditet i aksjemarkedet. Konklusjonen bygger på 60.000 daglige observasjoner av norske aksjer i OSEBX-indeksen for årene 2010-2013.

Et likvid aksjemarked vil si at kjøp og salg av et stort antall aksjer kan skje til en lav transaksjonskostnad og uten at aksjeprisen påvirkes nevneverdig.

Utlån av verdipapirer fungerer slik at de juridiske rettighetene overføres fra en investor til en annen mot en utlånsprovisjon. De økonomiske rettighetene i form av kursgevinst eller kurstap og utbytte beholdes av den opprinnelige eieren.

Verdipapirer som lånes ut av en langsiktig eier brukes av låntaker til mange formål. Ofte blir utlån av verdipapirer forbundet med ensidig spekulering i kursfall, såkalt shorthandel. Isolert sett er dette et viktig bidrag til å oppnå korrekt pris og bedre likviditet. Imidlertid tjener mange av utlånene andre formål. Banker og meglerhus benytter seg for eksempel i stor grad av papirene selv, slik at de kan utføre sine tjenester på en effektiv måte. Et velfungerende bankvesen er viktig for et velfungerende kapitalmarked.

Folketrygdfondet er en stor aktør i det norske markedet og avhengig av et likvid og velfungerende marked. Vi ønsker derfor et utlånsmarked med flere aktører. Studien viser at utlånsmarkedet i Norge er blant de minste i Norden, noe som kan skyldes restriktive rammebetingelser. Ny regulering vil imidlertid endre dette, noe Folketrygdfondet synes er svært positivt. Dette vil bedre markedets funksjonsevne og likviditet.

I studien analyseres utlånsprovisjonen som låntaker betaler långiver for lån av aksjen, og beholdningen av aksjer som er tilgjengelig for utlån av långiver. Dersom utlånsprovisjonen øker, er dette et tegn på at etterspørselen etter å låne aksjen overstiger tilbudet. Det oppstår friksjon i utlånsmarkedet som gjør det dyrere og mindre attraktivt å låne aksjen for å selge den, og likviditeten i underliggende aksje reduseres. Den samme negative likviditetseffekten får vi også når utlånsbeholdningen reduseres. Det er da vanskeligere å få tak i aksjer som ønskes solgt, og likviditeten i underliggende aksje reduseres tilsvarende.

Det er viktig å skille mellom etterspørsels- og tilbudssiden i utlånsmarkedet når vi ser på likviditetseffektene av begrensninger i utlånsmarkedet i underliggende aksje. Utlånsbeholdningen representerer entydig tilbudssiden i utlånsmarkedet. Utlånsprovisjonen, derimot, representerer både tilbuds- og etterspørselssiden. Økt utlånsprovisjon kan nemlig skyldes både økt etterspørsel eller redusert tilbud. En økt utlånsprovisjon ledsaget av stabil/økt utlånsbeholdning vil imidlertid være en ren etterspørselseffekt. Begge variablene inngår derfor i studien.

Som mål for likviditeten i underliggende aksje benyttes to mål i studien. Det første er den relative forskjellen mellom kjøps- og salgskurs, mens det andre er en illikviditetsrate som kan forstås som den daglige priseffekten i forhold til én krones handel. Begge likviditetsmålene viser samme entydige og signifikante resultat: Jo flere som ønsker å låne ut aksjene sine, desto mer likvid blir aksjen. Jo større friksjonen er i utlånsmarkedet, desto mindre likvid blir aksjen.

Fordi sammenhengen mellom utlån og likviditet i aksjemarkedet er så tydelig, og det norske utlånsmarkedet er blant de minste i Norden, ønsker Folketrygdfondet flere aktører velkommen. Slik kan markedets funksjonsevne og likviditet bedres.

Les masteroppgaven til Jørund Sørmo (PDF, 971KB).