Generalforsamling i Entra ASA

På generalforsamling i Entra ASA 25. april 2023 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 5.2 og sak 6 med følgende begrunnelse:

Sak 5.2: Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2022 for Entra ASA, herunder utdeling av utbytte.  

Folketrygdfondet forventer at styrene utarbeider og implementerer en tydelig og begrunnet langsiktig strategi for selskapet, inkludert finansielle mål, utbyttepolitikk og risikoprofil.  Utbyttepolitikken bør være forutsigbar og kommuniseres klart. Samtidig forventer vi at styrene betrakter utbytte som en residual. Dette kan innebære midlertidige avvik mellom langsiktig utbyttepolitikk og utbyttebeslutning, eksempelvis i situasjoner der selskapenes rammebetingelser er betydelig endret.  

Entra har i 2022 hatt negativ utvikling i sentrale finansielle nøkkeltall. Videre har selskapet i 2022 iverksatt, men ikke fullført, et salgsprogram for å redusere belåningsgraden. I lys av dette er det Folketrygdfondets oppfatning at utdeling av utbytte for andre halvår 2022 ikke understøtter selskapets verdiskapingspotensial. Av den grunn stemmer Folketrygdfondet mot utdeling av utbytte.   

Sak 6: Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2022 

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 5.2, der vi mener utbetaling av utbytte ikke understøtter selskapets verdiskapingspotensial. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2022.  

Share: