Derfor låner Folketrygdfondet ut aksjer til shortere

Utlån av aksjer bidrar til bedre likviditet og mer korrekt prising, og bør ikke begrenses, skriver Jørgen Krog Sæbø i Folketrygdfondet.
Bilde
Jørgen Krog Sæbø, direktør renter, foto
Foto: Jarle Nyttingnes

Folketrygdfondet forvalter fellesskapets verdier og er en stor aktør i det norske verdipapirmarkedet. I tråd med vårt oppdrag ønsker vi å bidra til at markedet er likvid og velfungerende. Utlån av aksjer er en begrenset, men likevel viktig aktivitet som gjør at markedet fungerer bedre. For en langsiktig aktør som Folketrygdfondet gir dette også et bidrag til avkastningen. Vinn-vinn.

Utlån av verdipapirer blir ofte forbundet med ensidig spekulasjon i kursfall, såkalt shortsalg, men brukes også til å legge til rette for andre finansielle aktiviteter som derivathandel og sikkerhetsstillelse. Utlånsaktiviteten er derfor viktig for å smøre hele finansmaskineriet.

Shortsalg innebærer at alle investorer som har et negativt syn på en aksje kan få uttrykke dette – ikke bare investorer som har et positivt syn på en aksje. Jo flere investorer som får uttrykt sitt syn, desto mer korrekt blir prisingen.

For et selskap bør det være viktig å tiltrekke seg langsiktige og profesjonelle investorer. Kunstig høye aksjekurser som følge av mangel på shorting vil holde investorer unna og ikke tjene selskapets interesse. Shortsalg kan her bidra til at en overvurdert aksjekurs faller tilbake til et mer naturlig nivå, som igjen gjør det mer attraktivt for flere investorer å kjøpe. I tillegg bidrar dette til økt omsetning og dermed bedre likviditet og lavere transaksjonskostnader. Shortsalg har en viktig rolle i markedet for å sikre at prisen på et verdipapir er mest mulig korrekt. Erfaringer fra finanskrisen viser for øvrig at forbud mot shortsalg medførte økt risiko og svakere omsetning, men ikke økt avkastning for aksjonærene.

Shortselgere er avhengig av å få låne aksjer av eksisterende investorer, samtidig som utlån av aksjer er mest utbredt blant store institusjonelle investorer. Dermed har selskaper som ikke har institusjonelle investorer på eiersiden en ulempe. Vi i Folketrygdfondet mener at utlån av aksjer hører naturlig hjemme hos en langsiktig investor. Faktisk mener vi flere investorer bør låne ut sine aksjer for å støtte opp under mer likvide markedet og mer korrekt prising, samtidig som det gir en ekstra kilde til avkastning. Dette vil komme alle aktørene i markedet til gode.

Del: