Åpenhetslovrapport

Folketrygdfondet er et særlovsselskap etablert for å forvalte Statens pensjonsfond Norge og andre forvalteroppgave som Finansdepartementet tillegger Folketrygdfondet. Folketrygdfondet er eid av staten og utfører forvalteroppgavene i tråd med de mandater som Finansdepartementet har fastsatt. Folketrygdfondet er en ansvarlig, aktiv og langsiktig investor med mål om høyest mulig avkastning over tid. Folketrygdfondet produserer ikke varer eller tjenester for allmennheten, og har forespurt Forbrukertilsynet om åpenhetsloven gjelder for Folketrygdfondets virksomhet. Vi har tolket svaret fra Forbrukertilsynet dithen at Folketrygdfondet må etterleve åpenhetsloven.

Rapport åpenhetsloven 2023

Del: