Følg vår eierskapsutøvelse

Her på hjemmesiden vil vi gjennom året gi en løpende rapportering om vår eierskapsutøvelse. I Folketrygdfondets årsrapport gir vi en samlet oversikt over årets aktiviteter.

Folketrygdfondet utøver eierrollen på flere arenaer. Vi legger vekt på at prinsippene vi følger skal være kjent. Vår arbeidsform skal være åpen og tilgjengelig.

Gjennom året gir vi en løpende rapportering om vår eierskapsutøvelse på ulike arenaer:

Dialog med selskapene

Generalforsamlinger

Valgkomiteer, representantskap og bedriftsforsamlinger


I tillegg offentliggjør vi en årlig oppsummering i Folketrygdfondets årsrapport og eierrapport.

 

PRINSIPPENE VI LEGGER TIL GRUNN

Som grunnlag for Folketrygdfondets ansvarlige investeringspraksis og eierskapsutøvelse har styret vedtatt prinsipper, og disse bygger igjen på FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

I dokumentet "Folketrygdfondets eierskapsutøvelse" har vi beskrevet hvordan vi i praksis følger opp prinsippene.

Gjennom veiledende dokumenter viser vi selskapene hvilke forventninger vi har til deres håndtering av sentrale temaer som strategi, kapitalstruktur og finansielle mål, anti-korrupsjon, lederlønnsordninger, miljø og menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Gjennomgående for all vår eierskapsutøvelse har vi definert fem sentrale eierspørsmål som vi mener det er relevant for oss som investor å følge opp.

Se en samlet presentasjon av Folketrygdfondets investeringsstrategi og eierskapsutøvelse under Vår forvaltning.

 

Del: