Statens obligasjonsfond 2020

Statens obligasjonsfond ble etablert i mars 2020 som et tiltak for å lette de store selskapenes tilgang til likviditet i situasjonen rundt koronaviruset. Forvaltningen er lagt til Folketrygdfondet. Ved oppstart ble 50 milliarder kroner tilført Statens obligasjonsfond. Høsten 2022 ble det vedtatt en plan for avvikling innen utgangen av 2025.

Fondet skal bidra til økt likviditet og kapital til obligasjonsmarkedet gjennom kjøp på markedsmessige vilkår av rentebærende instrumenter utstedt av norske selskap.

I sin forvaltning av Statens obligasjonsfond tar Folketrygdfondet utgangspunkt i følgende:

  • For Statens obligasjonsfond vil alle sektorer og bransjer kunne vurderes, inkludert high yield-segmentet. Vi kan investere i både første- og annenhåndsmarkedet.
  • Statens obligasjonsfond vil ikke investeres i utstedere med rating CCC/Caa2 eller lavere. Selskaper uten offisiell rating vil bli klassifisert av Folketrygdfondet, på lik linje med hvordan vi gjør det for Statens pensjonsfond Norge. De interne vurderingene følger i stor grad samme metodikk som de offisielle ratingene.
  • Utsteder må være foretaksregistrert i Norge i henhold til Foretaksregisterloven §1-2 og ha hovedkontor i Norge. Utsteder må kunne håndtere krav som stilles til langsiktig opplåning i obligasjonsmarkedet.
  • Gjennom Statens obligasjonsfond vil Folketrygdfondet kunne investere en betydelig del i nye emisjoner, men det er et krav om deltakelse fra andre investorer for å sikre markedsriktig prising.
  • Det forutsettes at emisjonene tilrettelegges på ordinært vis via tilrettelegger/meglerhus. Av hensyn til transparens må alle lånene noteres på regulert markedsplass (ABM kan i noen tilfeller også godtas) og ha en tillitsmann.
  • Folketrygdfondet vil fastsette kredittrammer for hver enkelt utsteder for å sikre risikospredning i porteføljen.

Obligasjonsfondet er et midlertidig tiltak. Etter en oppbyggingsfase skal forvaltningen av fondet gradvis bygges ned. Dette vil skje i takt med at obligasjonene forfaller og ved salg når markedssituasjonen normaliseres. En plan for avvikling ble vedtatt høsten 2022 med mål om avvikling innen utgangen av 2025. 

Se mandat for Statens obligasjonsfond

Del: